SKN LIDER zaprasza do współtworzenia monografii

Studenckie Koło Naukowe LIDER Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zachęca wszystkich chętnych do współtworzenia naukowej monografii poświęconej tematyce zarządzania.

 

Tematyka publikacji :

 

EKONOMIA I FINANSE:

 - Finanse publiczne – aspekty prawne i ekonomiczne
 - Kryzys finansowy, kryzys gospodarczy – istota, geneza, przebieg, reperkusje
 - Kryzys finansowy a funkcjonowanie strefy euro
 - Innowacyjność w sektorze finansowym
 - Instytucje finansowe a zaufanie publiczne
 - Społeczna odpowiedzialność biznesu
 - Governance a wyzwania współczesności
 - Innowacyjność przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego
 - Finanse i gospodarka
 - Instrumenty rynku finansowego

 
 ZARZĄDZANIE I MARKETING:

 - Zarządzanie wartością
 - Zarządzanie ryzykiem
 - Efektywność inwestycji
 - Strategiczne zarządzanie marką
 - Narzędzia zarządzania finansami
 - Standardy wyceny przedsiębiorstw
 - Zarządzanie finansami w służbie zdrowia
 - Nadzór korporacyjny
 - Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
 - Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji
 - Problemy przedsiębiorstw w warunkach niestabilności otoczenia
 - Uwarunkowania i proces współdziałania sieciowego przedsiębiorstw
 - Teoria i praktyka zarządzania przedsiębiorstwem XXI wieku


RYNEK PRACY I BEZROBOCIE:

 - Funkcjonowanie rynku pracy i polityka społeczna
 - Zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu
 - Młodzi na rynku pracy
 - Rynek pracy dla osób 50+
 - Świadczenie dla osób bezrobotnych
 - Praca w Unii Europejskiej
 - Fundusze UE i ich wpływ na rynek pracy
 - Przeciwdziałanie bezrobociu w krajach członkowskich UE


ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

 - Społeczno-gospodarczy rozwój regionów
 - Rozwój lokalny i regionalny: gospodarka, przedsiębiorczość, innowacje, kapitał ludzki,
 - Innowacyjność, konkurencyjność i kreatywność w rozwoju regionalnym
 - Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego
 - Zmiany strukturalne a rozwój regionalny
 - Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionalnego
 - Instrumenty polityki ekologicznej w rozwoju regionu
 - Źródła finansowania działalności gospodarczej
 - Polityka gospodarcza i społeczna na szczeblu krajowym i regionalnym
 - Samorząd terytorialny jako stymulator rozwoju regionalnego i lokalnego
 - Pozyskiwanie i wykorzystanie środków Unii Europejskiej w rozwoju miast i regionów
 - Znaczenie ładu przestrzennego w rozwoju regionalnym
 - Marketing miast i regionów oraz jego znaczenie w rozwoju regionalnym
 - Kierunki i strategie rozwoju polskich miast i regionów

 

Artykuły po pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w formie monografii (4 pkt. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym).
Artykuły nie spełniające wymagań wydawniczych i te które uzyskają negatywną ocenę recenzenta nie zostaną opubilkowane. 

 

Terminy:

 - Zgłoszenie do 15 września 2013 roku
 - Przesłanie artykułu do 30 września
 - Recenzja 10 listopada
 - Wniesienie poprawek do 30 listopada
 - Wniesienie opłaty do 15 pdziernika  I termin opłata standardowa
 - Wniesienie opłaty po 15 pdziernika  II termin opłata zwiększona
 - Do końca grudnia publikacja monografii
 - Styczeń - wysyłka do autorów monografii.

Formularz zgłoszeniowy oraz wymogi edytorskie dostępne tutaj.


Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...