Fizjoterapia Katowice - I i II stopień, dzienne, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Wydział Fizjoterapii

Opis


Postępowanie kwalifikacyjne

I STOPIEŃ st. stacjonarnych - Konkurs świadectw

II STOPIEŃ

 • st. stacjonarnych - Test kompetencji z zakresu fizjoterapii (obejmuje egzamin dotyczący tematyki z zakresu fizjoterapii, objętej programem studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia, który jest testem jednokrotnego wyboru składającym się ze 100 pytań)

 • st. niestacjonarnych - a) w przypadku liczby kandydatów większej niż ustalony limit miejsc przybiera charakter konkursowy; b) w przypadku liczby kandydatów nie większej niŜ limit miejsc, kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów

UWAGI:

 1. Kandydatów na studia obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK). Kandydat odpowiada za wprowadzone na swoje konto informacje, w tym dane osobowe oraz wyniki egzaminu maturalnego lub dojrzałości, będące podstawą do przyznania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć.
 3. Po podliczeniu punktów lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia jest podawana do wiadomości na stronie internetowej oraz wywieszana w gablotach ogłoszeń komisji rekrutacyjnych.
 4. Kandydat, który z braku miejsc nie został przyjęty na studia, może ubiegać się w oparciu o uzyskane wyniki, bez dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego i bez dodatkowej opłaty, o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na ten sam kierunek studiów o innej specjalności lub na ten sam kierunek studiów niestacjonarnych.
 5. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na studia może zostać przeprowadzona dodatkowa rekrutacja w terminach ustalonych przez rektora.
 6. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w Akademii, składają następujące dokumenty:

a) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości kandydaci na studia drugiego stopnia – odpis lub kopia, potwierdzona przez Akademię, dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia b) ankietę osobową, zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, a w przypadku jego braku inny numer ewidencyjny, adres zamieszkania z określeniem rodzaju miejscowości (miasto/wieś), adres do korespondencji oraz informację o podstawowym źródle utrzymania rodziny kandydata na studia – wydruk z systemu IRK c) poświadczoną przez Akademię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia d) dwie aktualne fotografie kandydata e) kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne, na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne oraz na kierunek sport – zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych f) kandydaci niepełnosprawni na kierunek zarządzanie specjalność zarządzanie w fizjoterapii i sporcie osób niepełnosprawnych – orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ g) dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia h) kandydaci, których to dotyczy: zaświadczenia potwierdzające posiadanie klasy sportowej, wydane na oryginalnych drukach i podpisane przez władze właściwego związku sportowego; zaświadczenia stwierdzające udział w finałach olimpiad stopnia centralnego

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • polski
  • jezyk obcy
  • Dowolny przedmiot


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.2512339,19.0045658&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.2512339,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.swps.pl

Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach od początku swojej działalności realizuje misję uczelni, łącząc nowoczesną dydaktykę z badaniami naukowymi spełniającym...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...