Wychowanie fizyczne Racibórz - I stopień, dzienne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Instytut Kultury Fizycznej

Przejdź na stronę! www.pwsz.raciborz.edu.pl
Opis

Warto studiować ten kierunek ponieważ:

Studia w trybie stacjonarnym (dzienne) są bezpłatne, natomiast w trybie niestacjonarnym (zaoczne) obowiązuje opłata czesnego (corocznie podawana jest Zarządzeniem Rektora w sprawie odpłatności wysokość czesnego za jeden semestr).


Wychowanie Fizyczne

Specjalności:

1. Wychowanie fizyczne w szkole:

 - pedagogika resocjalizacyjna, (praca z dziećmi i młodzieżą trudną, sprawiającą - problemy wychowawcze)

 - gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, (praca z dziećmi i młodzieżą w zakresie korekty wad postawy)

2. Odnowa biologiczna

3. Instruktorsko - trenerska rodzaj zajęć do wyboru: np.

 - w zakresie dyscyplin indywidualnych: gimnastyka, pływanie, lekka atletyka, fitness, narciarstwo, snowboard.

 - w zakresie dyscyplin zespołowych: piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna.Uzyskane na tych studiach wykształcenie z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych oraz opanowanie umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała pozwala na posiadanie kwalifikacji umożliwiających kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość aby spełnić potrzeby wychowanków, uczniów, podopiecznych w zakresie somatyczno-motorycznego rozwoju oraz przygotowania i nauczenia ich dbałości o swoje zdrowie, sprawność i budowę własnego ciała, a po zakończeniu edukacji – dbałości o ciało przez całe życie.


Gruntowna znajomość metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości pedagogicznej, gwarantuje efektywną realizację zajęć lekcyjnych, pozaszkolnych w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i turystyki dzieci i młodzieży, a także stwarza ogromne możliwości na mobilnym rynku pracy.


Umiejętności nabyte w zakresie kultury fizycznej mają swoje odzwierciedlenie w każdej dziedzinie życia. Osobom kreatywnym, sprawnym fizycznie i mającym przygotowanie psychologiczno – społeczne łatwiej jest podejmować wyzwania, stwarzać przełożonym i sobie co raz to nowe propozycje i ambicje, tym samym stając się atrakcyjnym pracownikiem, pożądanym animatorem wszelkiego rodzaju zajęć.


Po ukończeniu tego kierunku absolwenci są przygotowani do samodzielnego planowania i ewaluacji procesu wychowania fizycznego w szczególności rozwijania sprawności fizycznej. Promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym.


Absolwenci znajdą pracę w:

Miejscem zatrudnienia absolwentów mogą być szkoły podstawowe, gimnazja, inne instytucje oświatowe, kluby sportowe oraz instytucje kultury fizycznej , turystyki i rekreacji.


Studia licencjackie na kierunku wychowanie fizyczne, prowadzone zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, przygotowują do zawodu:

- Trenera Personalnego
- Trenera, instruktora sportu
- Instruktora kinezygerontoterapii
- Instruktora odnowy biologicznej
- Nauczyciela wychowania fizycznego

Pozwalają one na podjęcie pracy w szkołach, klubach sportowych, klubach fitness, stowarzyszeniach i organizacjach kultury fizycznej oraz dają możliwość samozatrudnienia.Absolwenci mają możliwość podjęcia dalszych studiów magisterskich (II stopnia) na dowolnie wybranej uczelni krajowej lub zagranicznej.Podczas studiów na kierunku Wychowanie Fizyczne student może kształcić się jednocześnie na dwóch wybranych specjalnościach i uzyskać dodatkowe atrakcyjne uprawnienia zawodowe.

Specjalności:

1. Wychowanie fizyczne w szkole:

- pedagogika resocjalizacyjna, (praca z dziećmi i młodzieżą trudną, sprawiającą problemy wychowawcze)
- gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, (praca z dziećmi i młodzieżą w zakresie korekty wad postawy)

2. Odnowa biologiczna: pozwala uzyskać stopień instruktora odnowy biologicznej i umożliwia samozatrudnienie

3. Instruktorsko - trenerska rodzaj zajęć do wyboru: np.

- w zakresie dyscyplin indywidualnych: gimnastyka, pływanie, lekka atletyka, fitness, narciarstwo, snowboard.
- w zakresie dyscyplin zespołowych: piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna.

4. Trener personalny: absolwenci mogą podjąć pracę w placówkach świadczących usługi treningu personalnego - kluby fitness, ośrodki sportu i rekreacji, hotele, spa, ośrodki odnowy biologicznej oraz mają możliwość samozatrudnienia otwierając ośrodki treningu personalnego

5. Kinezygerontoterapia: pozwala uzyskać przygotowanie do samodzielnego programowania i prowadzenia zajęć ruchowych oraz profilaktycznych, a także leczniczych z osobami starszymiCzesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0865919,18.2057196&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0865919,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logo_pwsz_raciborz www.pwsz.raciborz.edu.pl

Studia licencjackie na kierunku wychowanie fizyczne, prowadzone zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, przygotowują do zawodu:<br><br> - **...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...