Pedagogika Racibórz - I stopień, zaoczne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Instytut Studiów Edukacyjnych

Przejdź na stronę! www.pwsz.raciborz.edu.pl
Opis


Specjalności:

  1. Pedagogika resocjalizacyjna

  2. Geragogika (Pedagogika opiekuńczo wychowawcza człowieka dorosłego)

  3. Edukacja elementarna: ze specjalnością dodatkową język obcy (j. angielski, j. niemiecki) lub terapia psychopedagogiczna

  4. Terapia psychopedagogiczna
==================
Studia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, stwarzają szansę zdobycia wysokich kwalifikacji do pracy we wszystkich typach placówek resocjalizacyjnych, profilaktycznych i opiekuńczych. Ponadto nasi absolwenci mogą być zatrudnieni na stanowisku kuratora sądowego, wychowawcy ulicznego i podwórkowego. Swoją wiedzę i praktyczne umiejętności zdobywają w toku realizacji przedmiotów ogólnopedagogicznych, psychologicznych, filozoficzno-socjologicznych, prawa, kryminologii, patologii społecznej, psychiatrii, psychoterapii. Warto wiedzieć, że Racibórz jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które dysponuje niemal wszystkimi typami placówek resocjalizacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych, co stwarza studentom unikalną bazę śródrocznego wszechstronnego weryfikowania teorii w praktyce. Harmonijne zestawienie przedmiotów pedagogiki resocjalizacyjnej i kultury fizycznej czy terapii pedagogicznej, pozwalają studiującym zwiększyć swoje kompetencje oraz własne walory osobowe.

==================
Absolwent specjalności geragogika - geragog, gerontogog, gerontopedagog, wychowawca ludzi starszych, doradca geragogiczny, kreator czasu wolnego - nabywa praktyczne kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania, kształcenia i opieki nad człowiekiem starszym oraz zdobywa interdyscyplinarną wiedzę gerontologiczną. Ponadto dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do diagnozowania, zaspokajania oraz kreowania potrzeb człowieka starszego, w tym wolnoczasowych, związanych z rekreacją, rewitalizacją i aktywnością kulturalno-edukacyjną. Ważną umiejętnością jest również budzenie i rozwijanie zainteresowań działalnością hobbystyczną, towarzyską i ludyczną. Istotnym aspektem przygotowania zawodowego jest również ukształtowanie kompetencji niezbędnych do diagnozowania sytuacji życiowej podopiecznych oraz wspomagania ich w sytuacjach trudnych. Studia są także podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania niezbędnego do propagowania stylu życia zmierzającego do zwiększenia samodzielności i aktywności ruchowej starszej osoby. Absolwent uzyskuje zatem podstawowe kompetencje w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego zorientowanego na seniorów. Ważnym składnikiem przygotowania zawodowego jest również wiedza ekonomiczna i menedżerska niezbędna w organizacji i zarządzaniu placówkami działającymi na rzecz seniorów. Absolwent jest przygotowany do pracy w stacjonarnych i dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, w placówkach kulturalno-oświatowych realizujących zajęcia dla osób starszych, uniwersytetach trzeciego wieku, może podjąć zadania opiekuna środowiskowego wspomagającego osobę starszą w środowisku domowym, a także prowadzić działalność wychowawczą wobec dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w ramach szeroko pojętego wychowania do starości.

==================
Absolwent specjalności edukacja elementarna zdobywa kwalifikacje pedagogiczne niezbędne do pracy w przedszkolu i klasach I- III szkoły podstawowej, żłobku, klubie dziecięcym oraz do pełnienia roli dziennego opiekuna. Dysponuje kompetencjami niezbędnymi do wykonywania funkcji dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz badawczej w sposób odpowiadający specyfice psychiki dziecka. Opanował też kompetencje niezbędne do odpowiedniego organizowania środowiska edukacyjnego, stymulującego rozwój jego osobowości.
Wybór dodatkowej specjalności język obcy umożliwia zdobycie kwalifikacji w zakresie nauczania języka angielskiego lub niemieckiego na szczeblu przedszkola oraz klas początkowych. Absolwent wykazuje się biegłością w posługiwaniu się językiem obcym (poziom C1), opanował teoretyczne i metodyczne podstawy nauczania języka w przedszkolu i w klasach I-III. Rozumie istotę wczesnego startu w nauczaniu i uczeniu się języka obcego, posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzenia edukacji obcojęzycznej w nurt intencjonalnego kształcenia i wychowania dzieci. Ponadto absolwent, realizując kurs realioznawstwa, wykazuje orientację w zakresie podstawowych zagadnień związanych z kulturą angielskiego lub niemieckigo obszaru językowego. Posiadane kwalifikacje uprawniają absolwenta do zatrudnienia: w przedszkolach, szkole podstawowej (klasach I-III), żłobku, klubie dziecięcym oraz w szkołach językowych.

==================
Wybór specjalności dodatkowej terapia psychopedagogiczna umożliwia uzyskanie uprawnienień pedagoga-terapeuty umożliwiających pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwent zatem jest przygotowany do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych w przedszkolu i szkole podstawowej, porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zdobyte umiejętności i wiadomości oraz kompetencje społeczne umożliwiają mu także podjęcie pracy w świetlicach terapeutycznych, środowiskowych, ośrodkach wychowawczych oraz specjalistycznych gabinetach diagnozy i terapii pedagogicznej.
Absolwent specjalności terapia psychopedagogiczna uzyskuje kwalifikacje pedagoga – terapeuty. Jest przygotowany do organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym, stymulacyjnym, terapeutycznym, wspomagającym i korekcyjno - kompensacyjnym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przygotowany jest zatem do pracy z dzieckiem dyslektycznym, mającym trudności w nauce matematyki, przejawiającym zaburzenia systemu uwagi, nadpobudliwość psychoruchową, trudności w kontroli zachowania w sytuacjach zadaniowych typu szkolnego, zakłócenia funkcji wzrokowych i słuchowych, zaburzenia i opóźnienia rozwoju ruchowego i lateralizacji. Ponadto absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć stymulujących rozwój dzieci uzdolnionych oraz wspomagania terapii zaburzeń mowy.

Absolwent może prowadzić zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne i inne o charakterze terapeutycznym, a także porady i konsultacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli w przedszkolu i szkole. Zdobyte umiejętności i wiadomości umożliwiają mu także podjęcie pracy w świetlicach terapeutycznych, środowiskowych, ośrodkach wychowawczych oraz specjalistycznych gabinetach diagnozy i terapii pedagogicznej.

==================
Absolwent specjalności edukacja medialna jest wyposażony w podstawową wiedzę umożliwiającą rozumienie procesów edukacji medialnej, rozumianej jako kształtowanie świadomego i krytycznego odbioru różnorodnych przekazów medialnych. Jest on przygotowany do realizacji naczelnej idei edukacji medialnej, ujętej w triadzie: „O MEDIACH – PRZEZ MEDIA – DLA MEDIÓW”. Absolwent jest wyposażony w umiejętności krytycznej analizy przekazów medialnych z uwzględnieniem specyfiki języka określonego komunikatu (ich wpływu na zdrowie i psychikę odbiorców) oraz umiejętności wykorzystania dostępnych przekazów w pracy instytucji edukacyjnych. Ponadto absolwent jest przygotowany do konstruowania i realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji medialnej w instytucjach oświatowych. Posiada on umiejętności przygotowania programów dla skutecznego kształcenia i dokształcania na odległość (tzw. e-learning).
Ukończenie studiów na specjalności edukacja medialna (na kierunku pedagogika) stwarza możliwości podjęcia przez absolwenta pracy zawodowej w:
- instytucjach oświatowych w charakterze specjalisty od wykorzystania technologii informacyjnych w procesach edukacyjnych, organizacji szkolnych centrów informacyjno – dydaktycznych, marketingu i budowania wizerunku instytucji oświatowej;
- urzędach samorządowych wszystkich szczebli (gmina, powiat, województwo), instytucjach rządowych, w sektorze organizacji pozarządowych oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą problematyką edukacji;
- środkach masowego przekazu, redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych oraz mediach elektronicznych jako specjalisty od problematyki edukacyjnej;
- szkołach i uczelniach, ośrodkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli kształcących na odległość w charakterze specjalisty zajmującego się e-learningiem.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0865919,18.2057196&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0865919,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logo_pwsz_raciborz www.pwsz.raciborz.edu.pl

Specjalności:<br><br> 1. **Pedagogika resocjalizacyjna**<br> 2. **Geragogika** (Pedagogika opiekuńczo wychowawcza człowieka dorosłego)<br> 3. **Eduk...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...