Socjologia Racibórz - I stopień, dzienne, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Instytut Studiów Społecznych

Przejdź na stronę! www.pwsz.raciborz.edu.pl
Opis


Socjologia


Specjalności:


  1. Kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej
  2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  3. Media i komunikacja społeczna
  4. Pracownik administracji samorządowej
  5. Zarządzanie finansami w organizacji

Sylwetka absolwenta


Celem specjalności kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej jest przygotowanie i wyposażenie studenta w kompetencje pozwalające mu na zatrudnienie w jednostkach administracji samorządowej. Absolwent studiów licencjackich na kierunku socjologia ze specjalnością kierowanie i przywództwo w samorządzie terytorialnym, powinien posiadać:

 - klasyczną i współczesną wiedzę socjologiczną, a także wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego, niezbędną do wykonywania przyszłego zawodu.

 - umiejętność wykorzystania teorii opisujących idee samorządności po reformie administracyjnej w naszym kraju oraz zdolność poddawania analizie występujących konkretnych przypadków dezintegracji w społecznościach lokalnych.

 - praktyczne metody skupiania się samorządu lokalnego wobec zagadnień i wyzwań rozwojowych i cywilizacyjnych, postaw kreatora i lidera, sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, mediacji, motywacji w zarządzaniu personelem.

 - umiejętność posługiwania się w swoich działaniach planowaniem i zarządzaniem strategicznym, interpretowania przepisów prawnych, umiejętności analizy ekonomicznej i zarządzania finansami przedsiębiorstw i instytucji samorządowychKwalifikacje studenta są zatem ukierunkowane na wykazanie się składnikami profesjonalizacji:

 - pierwsze wynikają z opanowania podstaw teoretycznych dotyczących funkcjonowania instytucji samorządu lokalnego,

 - drugie natomiast, reprezentowane są przez kompetencje instrumentalno – techniczne, charakterystyczne dla zawodów nastawionych na wsparcie, kierowanie i przywództwo w samorządzie terytorialnym.


Absolwent po ukończeniu studiów, może być zatrudniony w administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, starostw, instytucji kultury, pomocy społecznej, organizacjach III sektora. Samo kierowanie i przywództwo rozumie się jako świadome zachęcanie, wspomaganie, stymulowanie jednostek i grup do kreowania działań na rzecz społeczności lokalnych, podejmowania decyzji w organizacji i twórczego rozwiązywania problemów.


==================


Absolwent studiów licencjackich w zakresie socjologii o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi, powinien posiadać:

 - wiedzę w zakresie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem socjologii, a także socjologicznej specjalizacji –zarządzanie zasobami ludzkimi.

 - umiejętność analizy konkretnych teorii opisujących społeczny proces komunikowania się i zarządzania personelem oraz zadania służb pracowniczych.

 - praktyczne metody zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania w zarządzaniu, rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych w miejscach pracy, mediacji.

 - umiejętność posługiwania się w swych działaniach: zarządzaniem strategicznym oraz zarządzaniem przez jakość (TQM), metody ocen pracowniczych.


Kwalifikacje absolwenta są zatem ukierunkowane na wykazanie się dwoma składnikami profesjonalizacji:

 - pierwsze, wynikają z opanowania podstaw teoretycznych procesu diagnozowania rzeczywistości społecznej i grup ludzkich,

 - drugie natomiast, reprezentowane są przez kompetencje instrumentalno-techniczne charakterystyczne dla zawodów społecznych nastawionych na kierowanie zespołami ludzkimi.


Toteż absolwent, po ukończeniu studiów może być zatrudniony w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych podmiotach gospodarczych, w administracji publicznej, jednostkach samorządowych urzędów gmin, starostw, służb mundurowych.


==================


Absolwent specjalności media i komunikacja społeczna może znaleźć zatrudnienie w szeroko rozumianych środkach masowej komunikacji - prasie, radiu i TV, jak również w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej oraz samorządowej jako rzecznik prasowy lub reprezentant do spraw kontaktów z mediami. Po ukończeniu studiów tej specjalności jest merytorycznie przygotowany do wykonywania pracy w działach marketingu, reklamy oraz zarządzania.


==================


Studia na kierunku socjologia, specjalności pracownik administracji samorządowej są przeznaczone dla osób planujących karierę zawodową w strukturach administracji samorządowej.


Przedmioty wykładane w ramach kierunku pozwalają studentom poznać zakres tematyki obejmującej elementy prawa samorządowego, postępowania w zakresie wydawania aktów administracyjnych, zagadnień związanych z pomocą społeczną a także wiedzę z zakresu sposobów zatrudniania w jednostkach samorządu terytorialnego.
Program studiów umożliwia studentom zdobycie wiedzy z zakresu wybranych dziedzin nauk społecznych. Pozwala przygotować absolwentów do nowatorskiego rozwiązywania współczesnych problemów administracji samorządu terytorialnego Polski oraz krajów członkowskich UE.


Absolwenci uzyskują kwalifikacje potrzebne do pracy w strukturach administracji samorządowej. Swoją wiedzę mogą wykorzystać także w działaniu organizacji pozarządowych Dzięki uzyskanemu wykształceniu mogą zajmować stanowiska m.in. w urzędach gmin, miast, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, ośrodkach pomocy społecznej, zakładach gospodarki komunalnej, samorządowych instytucjach kultury oraz ośrodkach pomocy rodzinie.==================


Absolwent specjalności zarządzanie finansami w organizacji, poza ogólną wiedzą teoretyczną i praktyczną dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania różnego typu organizacji, potrafi posługiwać się metodami i instrumentami finansowymi wykorzystywanymi w zarządzaniu organizacjami, przy uwzględnieniu systemowych uwarunkowań ich działalności. Nabyte w trakcie studiów umiejętności finansowe dotyczą pozyskiwania i lokowania szeroko pojętego kapitału, przygotowania planu finansowego organizacji, organizacji i zasad prowadzenia rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych oraz oceny rezultatów ekonomicznych funkcjonowania organizacji. Nabyta wiedza i umiejętności są przydatne w jednostkach administracji publicznej, organizacjach gospodarczych, zarówno prywatnych, państwowych oraz w usługach finansowych.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0865919,18.2057196&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0865919,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logo_pwsz_raciborz www.pwsz.raciborz.edu.pl

**Socjologia** <br> Specjalności: <br> 1. **Kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej** 2. **Zarządzanie zasobami ludzkimi** 3. *...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...