Inżynieria chemiczna i procesowa Kraków - I i II stopień, dzienne, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Opis


I STOPIEŃ

Czas trwania:3,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r.

Specjalności:

inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria procesów biotechnologicznych inżynieria procesów technologicznych

II STOPIEŃ

Czas trwania:1,5 roku Liczba miejsc:zostanie podana do końca kwietnia 2011 r.

Specjalności:

inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria procesów biotechnologicznych inżynieria procesów technologicznych

Kryteria przyjęć

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżyniera w zakresie Inżynierii chemicznej i procesowej, Technologii chemicznej oraz kierunków pokrewnych, a także kandydaci posiadający tytuł licencjata w zakresie Chemii oraz kierunków pokrewnych.

Podstawą przyjęcia jest średnia ocen z toku studiów oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Absolwent kierunku pokrewnego powinien mieć zaliczone nie mniej niż 60% treści wszystkich przedmiotów podstawowych i kierunkowych określonych w standardach kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa.

Kandydat składa m.in. następujące dokumenty: dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu lub indeks z ukończonych studiów. Uruchomienie studiów II stopnia prowadzonych w podziale na specjalności jest możliwe pod warunkiem przyjęcia co najmniej 24 osób na daną specjalność.

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia kierunku inżynieria chemiczna i procesowa

Absolwent studiów I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych 

i technicznych oraz potrafi ją wykorzystać, z zachowaniem zasad prawnych i etycznych, w pracy zawodowej i życiu. Rozumie zjawiska, procesy inżynierii chemicznej i procesowej oraz wie, jak je interpretować i opisywać. Zna podstawowe zasady i prawa, leżące u podstaw tej dyscypliny, takie jak: zasady bilansowania masy, energii i pędu, prawa równowagi chemicznej i fazowej, zasady kinetyki procesowej (reakcji chemicznych, wymiany masy, pędu i energii) – i potrafi je zastosować do rozwiązywania problemów inżynierii chemicznej i procesowej. Rozumie przebieg procesów w stanie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz podstawy kontroli i bezpiecznego prowadzenia procesów. Posiada również umiejętność planowania i prowadzenia badań, korzystania z przyrządów pomiarowych oraz interpretowania uzyskanych wyników. W kanonie jego wykształcenia mieszczą się także podstawy inżynierii produktu oraz podstawy technologii zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Korzysta z podstawowego oprogramowania komercyjnego i umie przygotowywać własne proste programy, rozumie zasady projektowania procesów i aparatów. Umie korzystać z literatury fachowej i baz danych oraz przygotowywać kalkulację kosztów procesowych. Absolwent tego kierunku studiów posiada umiejętność korzystania z informatycznych środków komunikacji, potrafi zaprezentować wyniki własnej pracy, korzystając ze specjalistycznego języka inżynierii chemicznej i procesowej. Ponadto posiada umiejętność pracy zespołowej, w tym pracy grupowej w zespołach multidyscyplinarnych. Stosuje zasady odpowiedzialności zawodowej i jest świadomy konieczności kształcenia ustawicznego. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Znajduje pracę w biurach inżynierskich i pracowniach projektowych, w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego, m.in. w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, metalurgicznym, energetycznym, maszynowym, elektronicznym oraz w drobnej wytwórczości. Przygotowany jest do pracy w administracji oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i do podjęcia studiów II stopnia.
W ramach kierunku inżynieria chemiczna i procesowa prowadzone są trzy specjalności: inżynieria procesów technologicznych, inżynieria procesów biotechnologicznych (przy współudziale Wydziału Inżynierii Środowiska) oraz inżynieria odnawialnych źródeł energii.

Specjalność: inżynieria procesów technologicznych

Absolwent tej specjalności otrzymuje uniwersalne wykształcenie techniczne, poszerzone o gruntowną wiedzę matematyczno-przyrodniczą, pozwalającą podjąć działalność projektową, naukową i produkcyjną. Potrafi rozwiązywać pojawiające się w praktyce przemysłowej problemy techniczne z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Jest przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym, naftowym, farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, w przedsiębiorstwach energetycznych i związanych z ochroną środowiska, w biurach projektowych, laboratoriach badawczych. Ma odpowiednią wiedzę i kompetencje, by prowadzić własną działalność gospodarczą.

Specjalność: inżynieria procesów biotechnologicznych

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do podejmowania zadań analogicznych do tych, jakie stawia się przed absolwentem inżynierii procesów technologicznych, tyle że odnoszą się one do procesów biotechnologicznych. Wykształcenie pozwala mu podjąć pracę zarówno w sektorze klasycznego przemysłu chemicznego, jak i w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, fermentacyjnym, farmaceutycznym, ochronie środowiska itp. – tam, gdzie jest potrzebna podstawowa znajomość specyfiki procesów enzymatycznych 

i mikrobiologicznych. Specjalność: inżynieria odnawialnych źródeł energii

Absolwent tej specjalności posiada oprócz podstawowej wiedzy technicznej ogólne rozeznanie na temat odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia słoneczna, energia biomasy, energia spadku wód, wiatrowa i geotermalna. Jest w stanie wykonywać proste projekty instalacji do ogrzewania obiektów oraz wody użytkowej, a także projekty, w których wykorzystuje się kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. Może podjąć dalsze samokształcenie w dziedzinie projektowania i budowy instalacji, wykorzystujących inne źródła energii odnawialnej. Jest wyczulony na sprawy oszczędzania energii i ochrony środowiska naturalnego.
Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
    • matematyka
    • biologia
    • chemia
    • fizyka


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.0716815,19.9441011&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.0716815,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.krakow.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...