Architektura i urbanistyka Łódź - I i II stopień, wieczorowe, Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Przejdź na stronę! ectslabel.p.lodz.pl
Opis


Studia I stopnia trwają 3,5 roku, II stopnia 2 lata. Opłata za studia I stopnia : 3050zł/sem, II stopnia : 2950zł/sem.

Cele kształcenia

Celem zasadniczym nauczania jest wykształcenie absolwenta - inżyniera architekta i przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej, do kompetentnego uczestnictwa w działalności służącej kształtowaniu przestrzeni stanowiącej ramy życia jednostek i grup społecznych, do twórczej działalności zawodowej w zakresie różnorodnych, pomocniczych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki, indywidualnie i w zespołach, do współdziałania w pracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych. Absolwent jest przygotowany do działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem oraz w wykonawstwie i nadzorze budowlanym. Wykształcony inżynier architekt posiada:

 • podstawową umiejętność tworzenia projektów architektonicznych i urbanistycznych, spełniających wymogi zarówno estetyczne, jak i techniczne;
 • wiedzę z historii i teorii architektury i urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli i nauk humanistycznych;
 • znajomość przepisów budowlanych, prawa budowlanego, ekonomiki, metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego oraz projektowego w kraju, a także w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • umiejętność gromadzenia informacji, kształtowania środowiska życia człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Dalsze możliwości kształcenia:

Absolwenci studiów inżynierskich są przygotowani do podjęcia studiów II stopnia magisterskich. Posiadane wykształcenie, po odbyciu stażu zawodowego stanowi podstawę do ubiegania się o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w ograniczonym zakresie, w specjalności architektonicznej.

Kandydaci na kierunek klasyfikowani są na podstawie wyników egzaminów z:

 • matematyki
 • języka obcego

Brak oceny z egzaminu z danego przedmiotu nie wyklucza kandydata z toku postępowania kwalifikacyjnego, ale jest równoznaczny z zerową liczbą punktów z tego przedmiotu. * - sprawdzian uzdolnień plastycznych

Czesne od 6100,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
  • matematyka
  • jezyk obcy
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • *


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7478755,19.4519941&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7478755,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Pl%20a www.bais.p.lodz.pl

Studia I stopnia trwają 3,5 roku, II stopnia 2 lata. Opłata za studia I stopnia : 3050zł/sem, II stopnia : 2950zł/sem. Cele kształcenia Celem zasadnic...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...