Dietetyka Warszawa - I i II stopień, dzienne, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Opis


STUDIA I STOPNIA

limit przyjęć – 60 początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 3 lata/6 semestrów uzyskany tytuł – licencjat

STUDIA II STOPNIA

limit przyjęć – 60 kwalifikacja – test kwalifikacyjny z przedmiotów obję­tych standardami kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku dietetyka oraz dyplom licencjata na kierunku dietetyka początek zajęć – semestr zimowy czas trwania studiów – 2 lata/4 semestry uzyskany tytuł – magister

SPECJALIZACJE

STUDIA I STOPNIA

dietetyczno-żywieniowa dietetyczno-technologiczna wybór specjalizacji: 4. semestr

SYLWETKA ABSOLWENTA

absolwenci studiów I stopnia posiadają wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw; są przygotowani do plano­wania racjonalnego żywienia różnych grup ludności; są specjalistami z zakresu oceny stanu odżywienia oraz sposobu żywienia w różnych stanach zdrowia i niedo­żywienia; posiadają umiejętność poradnictwa żywie­niowego i dietetycznego w zakresie profilaktyki chorób dietozależnych, kontroli jakości żywności w produkcji i podczas jej przechowywania; potrafią zarządzać i kon­trolować procesy produkcji potraw w placówkach zdro­wia zgodnie z zasadami Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP); potrafią organizować i pro­wadzić żywienie ludzi zdrowych i chorych w zakresie in­dywidualnym i zbiorowym, a w tym szpitalnym; potrafią organizować i prowadzić poradnictwo żywieniowe i die­tetyczne oraz edukację żywieniową; absolwenci studiów II stopnia posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, po­radnictwa żywieniowego i dietetycznego, są specjalistami w zakresie planowania i wdrażania żywienia indywidual­nego, zbiorowego, szpitalnego dla różnych grup ludno­ści oraz leczenia dietetycznego, oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia, zapobiegania niedożywieniu; potrafią pracować z osobami chorymi, umieją kierować produkcją potraw; potrafią prowadzić badania i edukację z zakre­su żywienia i dietetyki; potrafią dokonać oceny jakości żywności zgodnie z obowiązującym prawem; posiadają umiejętność kierowania zespołem ludzi oraz placówkami terapeutycznymi i doradczymi

absolwenci mogą podjąć pracę w publicznych i niepu­blicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach ży­wieniowych, chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego, zakładach żywienia zbiorowego i zakła­dach cateringowych obsługi szpitali, sanatoriów, do­mów opieki; mogą pracować w placówkach sportowych, szkolnictwie, organizacjach konsumenckich, instytutach naukowo-badawczych, usługach doradztwa żywieniowo-dietetycznego, placówkach edukacji żywieniowej i upowszechniania wiedzy

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
    • biologia
    • chemia


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=52.1642371,21.0449897&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|52.1642371,21
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wit.edu.pl

**Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym.** Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Ak...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...