Administracja Bydgoszcz - I stopień, dzienne, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Opis


Sylwetka absolwenta

Celem studiów niestacjonarnych jest zapewnienie osobom z doświadczeniem zawodowym możliwości podnoszenia kwalifikacji i pogłębienia wiedzy praktycznej, co częstokroć jest warunkiem koniecznym uzyskania awansu zawodowego lub zmiany miejsca pracy.

Osobom bezrobotnym studia w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania umożliwiają zdobycie wiedzy, która pozwoli legitymować się znajomością podstaw zagadnień administracyjno-prawnych, co w znacznym stopniu podniesie ich pozycję na rynku pracy. Absolwent studiów na kierunku Administracja przygotowany jest do pojmowania rzeczywistości w kategoriach państwa, regionu, oraz społeczności lokalnej. Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe Absolwent posiada wiedzę w zakresie podstawowych gałęzi prawa w tym prawa administracyjnego, cywilnego gospodarczego, prawa pracy, a także prawa Unii Europejskiej. Potrafi samodzielnie dotrzeć do interesujących go uregulowań prawnych, posiada umiejętności posługiwania się przepisami i interpretowania ich.

Zna zasady pracy w organach administracji i innych instytucjach państwowych i niepaństwowych.

Potencjalne miejsca pracy

Dzięki zaawansowanej wiedzy Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w administracji samorządowej, administracji rządowej wszystkich szczebli (np. Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, ABW, WSI, urzędach skarbowych, izbach skarbowych, więziennictwie),

Absolwenci są również bardzo dobrze przygotowani do pracy instytucjach pozarządowych (np. fundacjach) i administracji prywatnej (np. bankach, zakładach produkcyjnych, usługowych i handlowych w charakterze pracowników administracyjno-biurowych i kadry zarządzającej).

Informacje dodatkowe

Na kierunku „Administracja” zgodnie ze standardami kształcenia wprowadzono praktyki zawodowe. Praktyki - w wymiarze trzytygodniowym – mogą być realizowane w dowolnym czasie, najpóźniej jednak do końca trzeciego roku studiów.

Celem praktyk zawodowych jest m.in. zdobycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej uzyskanej w czasie studiów w praktyce, nawiązanie kontaktów zawodowych umożliwiających wykorzystanie nabytych umiejętności w trakcie poszukiwania pracy, identyfikacja z zawodem.

Studia na administracji to nowoczesna, interdyscyplinarna forma szkolenia wykorzystująca zagadnienia z zakresu prawa i nauk ekonomicznych. Proces dydaktyczny łączy zagadnienia teoretyczne z praktyką stosowania rozwiązań prawnych i kształceniem umiejętności zarządzania w administracji.

Zasady rekrutacji 2012/2013

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ”, KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” ORAZ KANDYDACI Z DYPLOMEM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał historię lub wiedzę o społeczeństwie to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 64/2010/2011 z dnia 24.05.2011 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

Dla kandydatów z "nową maturą"

Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.

Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:

  • 75 pkt na poziomie rozszerzonym,
  • 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).

Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).

W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe.

Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%).

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Przedmioty obowiązkowe:
    • *


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=53.1263036,18.0209526&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|53.1263036,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.krakow.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...