Turystyka i rekreacja Bydgoszcz - I stopień, dzienne, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Nauk Przyrodniczych

Opis


Specjalności

 • gospodarka turystyczna
 • rekreacja ruchowa

Specjalność: GOSPODARKA TURYSTYCZNA

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. W trakcie studiów nabył umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji. Potrafi przygotować ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych grup odbiorców, a także nabył umiejętności nawiązywania kontaktów i komunikowania się w jednym języku obcym. Absolwent specjalności „gospodarka turystyczna” jest dobrze przygotowany do podejmowania działań w zakresie analizy rynku turystycznego, planowania rozwoju turystyki i rozwiązywania podstawowych problemów działalności jednostek obsługi ruchu turystycznego.

Potencjalne miejsca pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, a także centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i organach administracji rządowej lub samorządowej. Powinien być również gotowy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Specjalność: REKREACJA RUCHOWA

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. W trakcie studiów nabył umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji. Potrafi przygotować ofertę turystyczną i rekreacyjną dla różnych grup odbiorców, a także nabył umiejętności nawiązywania kontaktów i komunikowania się w jednym języku obcym. Absolwent specjalności „rekreacja ruchowa” jest dobrze przygotowany do planowania i prowadzenia zajęć w zakresie różnych form rekreacji ruchowej, posiada również kompetencje związane z edukacją zdrowotną.

Potencjalne miejsca pracy

Absolwent jest przygotowany do pracy w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, a także centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych i organach administracji rządowej lub samorządowej. Powinien być również gotowy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zasady rekrutacji 2012/2013

3,5-letnie studia inżynierskie

KANDYDACI Z „NOWĄ MATURĄ”, KANDYDACI ZE „STARĄ MATURĄ” ORAZ KANDYDACI Z DYPLOMEM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów odbywać się będzie na podstawie rankingu średniej ocen (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym („nowa matura”, matura międzynarodowa) lub na egzaminie dojrzałości („stara matura”). Ocenom ze świadectwa dojrzałości uwzględnianym w procesie kwalifikacji przyznaje się liczbę punktów wg § 2 ust. 2 Uchwały. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości zdawał geografię to liczbę przyznanych punktów za wymienione przedmioty podwyższa się o 20%. Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażany w punktach i podawany z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Senatu Nr 64/2010/2011 z dnia 24.05.2011 r. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie stosuje się następujące zasady:

 1. Dla kandydatów z "nową maturą"

 2. Liczba punktów rankingowych jest średnią arytmetyczną punktów na świadectwie dojrzałości, do obliczenia średniej i uzyskania punktów rankingowych przyjmuje się wyniki z egzaminu maturalnego.

 3. Kandydatowi przyznaje się liczbę punktów odpowiadającą punktom procentowym uzyskanym z egzaminu maturalnego z poziomu rozszerzonego (z wagą 1,0) lub z poziomu podstawowego (z wagą 0,8) np. za uzyskany wynik 75% przyznaje się kandydatowi:

 4. 75 pkt na poziomie rozszerzonym,

 5. 60 pkt na poziomie podstawowym (0,8 x 75 = 60 pkt).

Uwzględniany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (dotyczy przypadku, gdy przedmiot zdawany był na 2 poziomach).

 1. W przypadku kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali przedmioty dodatkowe do średniej arytmetycznej wlicza się tylko te przedmioty, za które kandydat uzyskał wyższą lub równą liczbę punktów od średniej z punktów przyznanych za przedmioty obowiązkowe. .

 2. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za zdawany na egzaminie maturalnym język obcy nowożytny przyznaje się za poziom podstawowy maksymalną liczbę punktów (100%)

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
 • Przedmioty obowiązkowe:
  • *


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=53.1263036,18.0209526&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|53.1263036,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logotyp www.zabrze.janski.edu.pl

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, istnieje od 1993 roku i należy do najstarszych uczelni niepubliczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...