Zarządzanie Łódź - II stopień, dzienne, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania

Przejdź na stronę! www.rekrutacja.wz.uni.lodz.pl
Opis


kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalności wybierane w trakcie studiów: MARKETING ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Specjalność wybierana na etapie rekrutacji: ZARZĄDZANIE BIZNESEM (studia dla nieekonomistów) studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 350 (min. 35) studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – niestacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 180 (min. 35) Celem studiów na kierunku Zarządzanie jest kształcenie specjalistów w zakresie zarządzania w biznesie oraz organizacjach sektora publicznego, społecznego i non-profit. Na pierwszym semestrze studiów studenci zdobywają wiedzę w zakresie ekonomii menedżerskiej, ekonomii sektora publicznego, prawa handlowego, współczesnych koncepcji marketingu, zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi. W kolejnych latach mają możliwość pogłębienia swoich zainteresowań w ramach jednej z czterech specjalności: marketingu, zarządzania rozwojem przedsiębiorstw, zarządzania publicznego, zarządzania zasobami ludzkimi. Programy studiów na kierunku Zarządzanie są zaprojektowane z myślą o kształceniu kandydatów na stanowiska kierownicze i liderów zespołów zadaniowych w przedsiębiorstwach lub organizacjach sektora publicznego, społecznego i non-profit, a także osób prowadzących albo zamierzających prowadzić własne lub rodzinne przedsiębiorstwa. kierunek: ZARZĄDZANIE specjalność: MARKETING Celem studiów na specjalności Marketing jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w sferze zarządzania działaniami marketingowymi i sprzedażowymi. Specjalność Marketing dostarcza wiedzy na poziomie zaawansowanym z zakresu marketingu, sprzedaży, badań rynku, PR, komunikacji marketingowej, reklamy itp. Ponadto buduje umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii we współczesnym biznesie, a w szczególności prowadzeniu działań ze sfery e-commerce. Zamierzeniem kształcenia w ramach tej specjalności jest kreowanie zdolności wielopłaszczyznowego spojrzenia na procesy rynkowe oraz umiejętności zastosowania wiedzy z różnych obszarów do rozwiązywania problemów marketingowych na poziomie teorii, jak i praktyki. Absolwenci specjalności Marketing znajdą zatrudnienie na średnich i wyższych szczeblach organizacji w obszarze działań rynkowych: marketingu, relacji z inwestorami, PR, zarządzania marką, badań i analizy rynku, category management, key account management. kierunek: ZARZĄDZANIE specjalność: ZARZĄDZANIE PUBLICZNE Celem studiów na specjalności Zarządzanie publiczne jest kształcenie menedżerów/doradców/konsultantów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit z położeniem nacisku na dostarczenie wiedzy eksperckiej w dziedzinie zarządzania w szeroko rozumianym sektorze publicznym. Ważnym elementem studiów jest wykształcenie profesjonalnych umiejętności wykorzystujących interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zarządzania publicznego, zarówno w odniesieniu do wewnętrznych uwarunkowań działania sektora publicznego, jak i w relacjach z jego otoczeniem w kontekście krajowym i międzynarodowym. Zajęcia wyposażą studenta w kompetencje niezbędne do budowania zorientowanej na sukces ścieżki kariery w sferze administracji publicznej, m.in. poprzez ciągłe rozwijanie własnego kapitału intelektualnego. Absolwenci specjalności Zarządzanie publiczne będą przygotowani do pełnienia funkcji zarządczych w administracji publicznej: rządowej i samorządowej oraz w jej jednostkach organizacyjnych. Uzyskana w trakcie studiów wiedza może być również przydatna w pełnieniu mandatów politycznych w administracji publicznej. kierunek: ZARZĄDZANIE specjalność: ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA Celem studiów na specjalności Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa jest kształcenie kandydatów na menedżerów średniego i wyższego szczebla polskich oraz międzynarodowych przedsiębiorstw. Zajęcia na specjalności realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym również symulacji komputerowych oraz konwersatoriów prowadzonych wspólnie z menedżerami przedsiębiorstw. Absolwenci specjalności Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach, pracy na stanowiskach wspierających szczebel kierowniczy w przygotowaniu analiz potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa i kreowaniem jego wartości. Studia na specjalności przygotowują również do pracy w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem strategicznym i analizami w biznesie. Specjalność jest także zaprojektowana z myślą o osobach, które zamierzają kierować własnymi przedsiębiorstwami albo przedsiębiorstwami rodzinnymi i poszukują wzorców tworzenia trwałej przewagi konkurencyjnej na rynkach krajowych oraz międzynarodowych. kierunek: ZARZĄDZANIE specjalność: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia na specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi to: przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz wyposażenie w złożone kompetencje potrzebne menedżerom HR i wysokiej klasy konsultantom. W ramach specjalności studenci zdobędą pogłębioną wiedzę na temat roli menedżera i działu HR w organizacji, strategii i programów zzl oraz na temat globalnych uwarunkowań zarządzania zasobami ludzkimi. Dowiedzą się jak kształtować wizerunek firmy w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym organizacji, wykorzystując w tym celu różnorodne narzędzia biznesowe. Uczestnictwo w zajęciach utrwali świadomość konieczności uczenia się przez całe życie, pozwoli nabyć umiejętności uczenia siebie i inspirowania do nauki innych. Absolwenci specjalności są przygotowywani do pełnienia ról menedżerskich w departamentach HR, świadczenia złożonych usług z zakresu doradztwa personalnego oraz pracy na stanowiskach kierowniczych w różnego typu organizacjach. W szczególności są przygotowani do wykonywania zawodów: kierownika do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, kierownika do spraw obsługi biznesu i zarządzania, kierownika w instytucjach usługowych, nauczyciela akademickiego. Zasady rekrutacji na studia stacjonarne, na specjalności: • Marketing • Zarządzanie publiczne • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa • Zarządzanie zasobami ludzkimi Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów I stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów. kierunek: ZARZĄDZANIE specjalność: ZARZĄDZANIE BIZNESEM (studia dla nieekonomistów) studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 35 (min. 35) studia II stopnia (2-letnie magisterskie) – niestacjonarne, orientacyjny limit miejsc – 45 (min. 35) Celem studiów na specjalności Zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów) jest kształcenie studentów w zakresie menedżerskiego podejścia do kreowania i wzmacniania postaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie studentów do założenia, prowadzenia, rozwijania własnej działalności gospodarczej, jak również tworzenia lub współtworzenia przedsiębiorstw na bazie komercjalizacji pomysłów. Absolwenci specjalności Zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów) będą przygotowani do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności biznesowej, do pełnienia funkcji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach, w szczególności takich, które powstają na bazie innowacyjnych pomysłów; koordynowania lub zarządzania projektami związanymi z komercjalizacją nowych rozwiązań. Specjalność jest adresowana do osób, które ukończyły studia I stopnia na kierunku innym niż kierunki ekonomiczne (np. kierunki inżynieryjne i techniczne, ścisłe i przyrodnicze, medyczne, filologiczne i inne). W ramach toku studiów zostanie podjęta współpraca z centrami transferu technologii, inkubatorami przedsiębiorczości i innymi instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz praktykami prowadzącymi własne przedsiębiorstwa. Zasady rekrutacji na studia stacjonarne: Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) wszystkich kierunków studiów. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!
Przedmioty maturalne
  • Przedmioty dodatkowe (nie jest wymagane wybranie jakiegokolwiek przedmiotu z poniższej listy):
    • matematyka
    • historia
    • geografia
    • informatyka


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=51.7756558,19.4874598&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7756558,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl www.wz.uni.lodz.pl

kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalności wybierane w trakcie studiów: MARKETING ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORSTWA ZARZĄDZANIE ZASOB...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...