Administracja Gdynia - I i II stopień, dzienne, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Wydział Prawa i Administracji

Przejdź na stronę!
Opis


Studia na kierunku Administracja wyposażają w ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz w podstawową wiedzę ekonomiczną.Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Absolwent potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Absolwent ma kwalifikacje do pracy na różnych szczeblach w administracji publicznej - zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

Specjalizacja: Administracja Celna i Skarbowa
Celem kształcenia w zakresie administracji celnej i skarbowej jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania aparatu fiskalnego państwa z uwzględnieniem oddziaływań na inne sfery (sektor bankowy, gospodarczy itp.). W trakcie studiów studenci tej specjalności uzyskują gruntowną wiedzę z zakresu finansów, prawa finansowego, celnego, podatkowego i karno-skarbowego, postępowania skarbowego, prawa i ustroju aparatu fiskalnego państwa. Uzyskane kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich niezbędne są w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym na stanowiskach w administracji celnej, skarbowej i samorządowej (gminnej, miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej) jak również w pracy na rzecz podmiotów funkcjonujących w obrocie gospodarczym. Absolwent tej specjalności posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w urzędach, skarbowych, celnych i w komórkach organizacyjnych urzędów samorządowych realizujących zadania ze sfery podatkowej. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Po zakończeniu nauki będziesz potrafił: • pracować w sektorze bezpieczeństwa publicznego,
• praktycznie interpretować przepisy i procedury administracji ogólnej i egzekucyjnej,
• kierować zespołami ludzkimi,
• pracować w organach inspekcji oraz służbach pomocniczych administracji publicznej.

Specjalizacja: Administracja Regionalna i Europejska:
Podstawowym celem kształcenia na tej specjalności jest dostarczenie wiedzy z zakresu funkcjonowania państwa i jego administracji, banków i innych instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw państwowych i prywatnych. Uzyskane kwalifikacje zawodowe są niezbędne do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym, a absolwenci zajmują stanowiska w administracji rządowej (centralnej i terenowej), samorządowej (gminnej, miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej), celnej oraz skarbowej. Natomiast w UE i innych organizacjach o charakterze ponadnarodowym uzyskaną wiedzę można będzie wykorzystać na stanowiskach specjalistów do spraw pozyskiwania środków pomocowych i funduszy strukturalnych UE przeznaczonych na rozwój w regionach.

Po zakończeniu nauki będziesz potrafił:
• pracować w administracji lokalnej i europejskiej, w izbach handlowych, turystycznych i gospodarczych,
• pozyskiwać środki pomocowe z UE,
• wykorzystać znajomość zasad organizacji i funkcjonowania UE,
• promować region i kraj.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=54.5078507,18.530292&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|54.5078507,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wsaib.pl

Studia na kierunku **Administracja** wyposażają w ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz w podstawową wiedz...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...