Bezpieczeństwo wewnętrzne Gdynia - I i II stopień, dzienne, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Wydział Prawa i Administracji

Przejdź na stronę!
Opis


Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny. Treści programowe łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Ten kierunek kształcenia stanowi cenną i atrakcyjną ofertę edukacyjną, która w kompleksowy sposób odnosi się do koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego.

Studenci poznają podstawy rozległej wiedzy prawnej regulującej obszary związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a także nabywają wiedzę związaną z systemami bezpieczeństwa państwa, zarządzania kryzysowego i szeroko pojmowaną tematyką bezpieczeństwa na poziomie branżowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne itp.) oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie.Absolwent studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa (ustrój, podział władzy, struktura, zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym - usytuowanie i rola administracji publicznej oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne). Zna nowożytny język obcy co najmniej na poziomie B2 (według kryteriów biegłości językowej Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Miejska).

Specjalizacja: Służby Specjalne i Policyjne
Studia na specjalności Służby Specjalne i Policyjne proponujemy osobom, które przejawiają zainteresowanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym, stanowiącym kluczowy aspekt bezpieczeństwa wewnętrznego. Problematyka zajęć dotyczy między innymi: zadań służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych, pracy organów ścigania i służb o charakterze prewencyjnym oraz ochrony informacji niejawnych.Absolwent studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne o specjalności Służby Specjalne i Policyjne posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień związanych z funkcjonowaniem służb specjalnych i służb realizujących zadania o charakterze policyjnym. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Absolwent w przypadku podjęcia zatrudnienia w Policji w okresie roku od ukończenia nauki jest zwolniony z połowy kursu podstawowego, na który kierowani są wszyscy adepci tego zawodu. Wynika to porozumienia naszej Uczelni z Komendantem Głównym Policji podpisanego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniu 5 stycznia 2011 r. Specjalność ta zawiera uzgodniony z KGP zasób treści programowych, które umożliwiają skorzystanie z tego bonusa po podjęciu służby w Policji.

Po zakończeniu nauki będziesz potrafił:
• realizować samodzielnie i zespołowo projekty na rzecz bezpieczeństwa publicznego,
• planować i oceniać pracę agentów wywiadu i kontrwywiadu, policjantów, strażników granicznych, żandarmów oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
• wykorzystać posiadaną gruntowną wiedzę z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz analizy kryminalnej.

Specjalizacja: Detektywistyka i ochrona osób i mienia:
Specjalność ta przeznaczona jest dla osób, które przejawiają zainteresowanie bezpieczeństwem w sektorze prywatnym, będącym bardzo istotnym aspektem bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne o specjalności Detektywistyka i Ochrona Osób i Mienia zdobędą pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień związanych z detektywistyką, wywiadem gospodarczym oraz realizacją zadań ochrony osób i mienia.
Nabycie tych umiejętności, opartych na uwzględnieniu ryzyka i przewidywaniu skutków podejmowanych decyzji będzie pozwalać na rozwiązywanie złożonych problemów zawodowych dotyczących między innymi: ochrony osób, zbierania informacji, ochrony mienia, strzeżenia tajemnic przedsiębiorstw i innych tajemnic prawnie chronionych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:
• skutecznie działać indywidualnie jako detektyw,
• kreatywnie uczestniczyć w pracy zespołowej,
• nadzorować pracę detektywów, pracowników ochrony fizycznej, pracowników zabezpieczenia technicznego,
• wykorzystać gruntowną wiedzę z zakresu ochrony informacji niejawnych,
• używać metod i środków (w tym broni palnej) na potrzeby bezpieczeństwa sektora prywatnego.

Specjalizacja: Menedżer bezpieczeństwa
Uruchomienie kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne w specjalności Menedżer Bezpieczeństwa to wynik identyfikacji potrzeb lokalnych w zakresie bezpieczeństwa: zauważalnego niedoboru wyspecjalizowanych kadr fachowców w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, wykształconych nowocześnie i adekwatnie do współczesnych i przyszłych potrzeb państwa i regionu. Studia na tym kierunku są interdyscyplinarne: łączą wiedzę z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Studenci rozwijają także sprawność fizyczną z elementami taktyki i technik interwencji oraz samoobrony.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:
• identyfikować, przetwarzać, analizować i wykorzystywać wiedzę i informacje związane z negatywnymi zachowaniami osób i grup społecznych, które stanowią potencjalne źródło zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego,
• posługiwać się nowoczesnymi systemami informatycznymi i łączności.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=54.5078507,18.530292&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|54.5078507,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wsaib.pl

Studia na kierunku **Bezpieczeństwo Wewnętrzne** mają charakter interdyscyplinarny. Treści programowe łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, ekono...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...