Zarządzanie Gdynia - I i II stopień, dzienne, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni Wydział Zarządzania

Przejdź na stronę! www.wsaib.pl
Opis


Studenci studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczące istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych.W trakcie studiów nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi oraz informacjami. Zdobywają kwalifikacje menedżerskie niezbędne do kierowania przedsiębiorstwem produkcyjnym lub usługowym oraz kierowania zespołami ludzkimi w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Wiedza z zakresu ekonomii, rachunkowości i finansów pozwala im samodzielnie oceniać sytuację finansową przedsiębiorstwa i dbać o jego stały rozwój, a umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu umożliwiają podejmowanie takich działań, aby jego pozycja na rynku była coraz lepsza.Absolwent studiów licencjackich jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalizacja: Zarządzanie Finansami
Gospodarka rynkowa wraz z wszystkimi jej podmiotami jest uzależniona od przepływów pieniężnych. Właściwe rozumienie mechanizmów rządzących finansami jest fundamentalną zasadą sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa i sukcesu firmy. Dziś nie wystarczy już dobry pomysł. Jedynie umiejętne posługiwanie się nowoczesnymi instrumentami finansowymi jest w stanie zapewnić firmie dynamiczny rozwój i rynkowy sukces. W związku z szybkim rozwojem instytucji finansowych, przed osobami, które wybiorą specjalność Zarządzanie Finansami, otwierają się szerokie perspektywy zawodowe.

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:
• samodzielnie przygotować plany finansowe,
• pozyskiwać środki z instytucji międzynarodowych,
• wykazywać możliwości finansowania projektów,
• prowadzić w Polsce inwestycje firm zagranicznych,
• pracować w instytucjach bankowych i finansowych, firmach doradztwa finansowego, działach przeprowadzających operacje finansowe.

Specjalizacja: Gospodarowanie Nieruchomościami
Studia na specjalności Gospodarowanie Nieruchomościami wyposażają w wiedzę i umiejętności praktyczne konieczne do pełnienia funkcji doradcy inwestycyjnego, zarządzania procesami przygotowania, finansowania i funkcjonowania projektów i obiektów inwestycyjnych, a także wyceny i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:
• zarządzać nieruchomościami,
• prowadzić obrót i pośrednictwo w zakresie nieruchomości,
• dokonywać majątkowej wyceny nieruchomości,
• doradzać na rynku nieruchomości.

Specjalizacja: Informatyka w Zarządzaniu
Od wielu lat dynamicznie wzrasta rola informatyki we wszelkich dziedzinach życia. Coraz większe jest jej znaczenie także w gospodarce i biznesie. Aby sprostać zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów zarządzania dysponujących umiejętnościami w zakresie informatyki, kształcimy studentów na specjalności Informatyka w Zarządzaniu. Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę zarówno z zakresu zarządzania jak i informatyki, a łącząc umiejętności z obu dziedzin stają się specjalistami poszukiwanymi przez pracodawców. Program studiów jest na bieżąco dopasowywany do zmieniających się realiów sprzętowych i oprogramowania. Do dyspozycji studentów jest kilka sal wyposażonych w aktualizowane na bieżąco stanowiska komputerowe z oprogramowaniem firmy Microsoft dostępnym w ramach licencji akademickiej MSDN AA.

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:
• stosować systemy informatyczne w zarządzaniu,
• tworzyć profesjonalne strony internetowe,
• wykorzystywać metody projektowania i konserwacji baz danych,
• koordynować tworzenie systemów informatycznych,
• administrować sieciami komputerowymi,
• wykorzystywać nowoczesne narzędzia technologii informacyjnych do kierowania firmą,
• współpracować z firmami informatycznymi w zakresie planowania i realizacji informatyzacji przedsiębiorstwa,
• programować w wybranych językach wysokiego poziomu.

Specjalizacja: Psychologia w Biznesie
Studenci nabywają wiedzę z dziedziny psychologii i komunikacji społecznej. Umiejętne wykorzystanie tej wiedzy przyczynia się do skutecznego zarządzania zespołem, harmonijnej współpracy pomiędzy pracownikami a także tworzenia skutecznych przekazów marketingowych.

Praktyczna wiedza i umiejętności z zakresu stosowania metod i technik psychologii umożliwiają absolwentom skuteczne motywowanie pracowników oraz efektywne organizowanie ich pracy.

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

• stosować metody i techniki psychologiczne,
• skutecznie kierować pracownikami,
• efektywnie organizować czas pracy podwładnych.

Specjalizacja: Zarządzanie Projektem
Celem kształcenia studentów na tej specjalności jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy o zarządzaniu procesem projektowania, z naciskiem na nabycie umiejętności praktycznego zastosowania nowoczesnych narzędzi Project Management. Absolwent tej specjalności będzie znał i rozumiał zasady opracowywania, realizacji, finansowania i kontroli procesu projektowania.

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:
• wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności nowatorskiego zarządzania do wymagań dynamicznego i konkurencyjnego rynku, w którym niezbędnym narzędziem jest wykorzystywanie nowoczesnych metod i narzędzi projektowania,
• pracować zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak również w dużych firmach i korporacjach.
Nabyta wiedza pozwoli również na zarządzanie własną organizacją.

Specjalizacja: Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Specjalność przeznaczona jest dla osób, które chcą zdobyć umiejętności i kwalifikacje menedżerskie, aby w przyszłości profesjonalnie zajmować się działalnością gospodarczą i kierować przedsiębiorstwem. Studenci poznają teorię oraz doskonalą swoje umiejętności praktyczne w zakresie tworzenia planu biznesowego, rozwoju strategicznego, wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie, tworzenia planów marketingowych oraz planowania czasu pracy pracowników.

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:

• opracowywać koncepcje rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa,
• tworzyć plany biznesowe,
• opracowywać plany marketingowe,
• prowadzić własną firmę,
• pracować w działach rozwoju, planowania i doskonalenia organizacji przedsiębiorstw.

Specjalizacja: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Ludzie są najważniejszym kapitałem każdej organizacji. Warunkiem efektywnego zarządzania personelem jest umiejętność organizowania czasu pracy i motywowania pracowników. Celem specjalności Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest dostarczenie wiedzy w zakresie nowoczesnego zarządzania ludźmi w warunkach gospodarki rynkowej oraz wykształcenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z kierowaniem ludźmi.

Po ukończeniu nauki będziesz potrafił:
• planować, dobierać i rozwijać zasoby kadrowe firm,
• tworzyć i stosować systemy motywacyjne,
• oceniać potrzeby szkoleniowe,
• planować długofalową politykę personalną firm.

Specjalizacja: International Management 1st level
International Management specialization is run in English. The course prepares students to work on managerial positions in enterprises operating on global market, especially in the European Union. The students acquire thorough economic knowledge on all aspects of a modern business enterprise functioning in multicultural environment. They also acquire skills related to the organization and analysis of business environment with the use of modern business tools, especially in the area of building its market strategy. The students get managerial jobs in corporations and international institutions, as well as in Polish companies operating on international markets.

The graduate will acquire BA degree in Marketing and will be prepared to work in:
- international enterprises,
- international trade companies,
- agencies and public offices handling international business entities,
- international companies representatives in Poland.

See our offer of 2nd level course in International Management.;br:
After graduating you will be able to:
- make business plans and carry out activities in an organization functioning on a global market
- prepare market strategies of an enterprise in international conditions
- make managerial decisions and negotiate in global business conditions
- use Business English fluently
- function in a multicultural environment.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=54.5078507,18.530292&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|54.5078507,18
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Academy www.wsaib.pl

Studenci studiów I stopnia na kierunku **Zarządzanie** zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych ...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...