Edukacja Wczesnoszkolna Częstochowa - I i II stopień, dzienne, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie Pedagogika

Przejdź na stronę! www.wsl.edu.pl
Opis


EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM (I i II stopień)


Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.


Absolwent potrafi m.in. realizować zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolu oraz w klasach I-III. Potrafi wykorzystywać w procesie dydaktycznym multimedia, Internet oraz profesjonalny sprzęt do odtwarzania wizji i fonii. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i dydaktyczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Opanował praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.


Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu:

Pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii, filozofii, dydaktyki ogólnej i szczegółowej, pedagogiki wczesnoszkolnej, diagnozy i terapii pedagogicznej, edukacji polonistycznej, edukacji matematycznej, edukacji środowiskowej, edukacji plastycznej, edukacji technicznej, edukacji muzycznej, emisji głosu, informatyki, edukacji zdrowotnej, wychowania fizycznego, pedagogiki przedszkolnej itp.


Absolwenci tej specjalności mają do wyboru bogatą ofertę zatrudnienia:


W placówkach wychowania przedszkolnego;
W szkołach podstawowych, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
W świetlicach środowiskowych itp.EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM I NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO (I i II stopień)


Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy i kwalifikacji w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.


Absolwent potrafi m.in. realizować zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolu oraz w klasach I-III. Uzyskuje gruntowne wykształcenie w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi wykorzystywać w procesie dydaktycznym multimedia, Internet oraz profesjonalny sprzęt do odtwarzania wizji i fonii. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i dydaktyczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Opanował praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.


Dzięki wprowadzonemu w uczelni systemowi nauczania języka obcego w oparciu o poziomy zaawansowania student początkujący uczy się w grupie początkującej a średnio zaawansowany w średnio zaawansowanej. Nikt nie traci czasu na zbędne powtarzanie opracowanego wcześniej materiału.


Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu:


Pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii, filozofii, dydaktyki ogólnej i szczegółowej, pedagogiki wczesnoszkolnej, diagnozy i terapii pedagogicznej, edukacji polonistycznej, edukacji matematycznej, edukacji środowiskowej, edukacji plastycznej, edukacji technicznej, edukacji muzycznej, emisji głosu, informatyki, edukacji zdrowotnej, wychowania fizycznego, pedagogiki przedszkolnej, języka angielskiego itp.


Absolwenci tej specjalności mają do wyboru bogatą ofertę zatrudnienia:


W placówkach wychowania przedszkolnego, jako wychowawca oraz nauczyciel języka angielskiego;
W szkołach podstawowych, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel języka angielskiego.EDUKACJA WCZESNOSZKOLNĄ Z ARTETERAPIĄ (I i II stopień)


Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie pedagogiki. Absolwent dysponuje także podstawową wiedzą historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.


Absolwent potrafi m.in.:


korzystać z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji; pełnić funkcje wychowawcze i opiekuńcze; dokonywać diagnozy rozwoju dziecka, diagnozy gotowości szkolnej dziecka, a także diagnozy i terapii specyficznych zaburzeń rozwoju wychowanka; wykorzystać różne rodzaje sztuki w procesie wspomagania rozwoju dziecka i terapii; rozpoznać styl uczenia się dziecka, jego możliwości poznawcze i zainteresowania; wspierać rozwój uczniów przez odpowiednią aranżację i indywidualizację procesu edukacyjnego (dobór treści, metod, technik nauczania i środków dydaktycznych); zapobiegać zagrożeniom rozwoju dzieci poprzez działania artetarapeutyczne i profilaktyczne; rozwiązywać problemy wychowawcze i współpracować z rodziną i otoczeniem ucznia; posługiwać się środkami wyrazu artystycznego w komunikacji niewerbalnej.


Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu edukacji dziecka w wieku wczesnoszkolnym, związane z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz arteterapią.


Absolwenci tej specjalności mają do wyboru bogatą ofertę zatrudnienia. Zdobywają bowiem podczas studiów kwalifikacje oraz kompetencje wymagane w pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Są przygotowani do działalności wspomagającej rozwój w dziedzinach biblioterapii, muzykoterapii, choreoterapii, dramatoterapii, terapii plastycznej oraz terapii poprzez zabawę w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych (o ile szczegółowe przepisy prawne nie stanowią inaczej).EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z INFORMATYKĄ SZKOLNĄ (I i II stopień)


Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i edukacji informatycznej.


Absolwent potrafi m.in. realizować zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze na pierwszym szczeblu nauczania tj. w klasach I-III. Potrafi wykorzystywać w procesie dydaktycznym multimedia, Internet oraz profesjonalny sprzęt do odtwarzania wizji i fonii. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną, dydaktyczną informatyczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Opanował praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.


Program studiów obejmuje między innymi przedmioty z zakresu:


Pedagogiki ogólnej, psychologii, socjologii, filozofii, dydaktyki ogólnej i szczegółowej, pedagogiki wczesnoszkolnej, informatyki, diagnozy i terapii pedagogicznej, edukacji polonistycznej, edukacji matematycznej, edukacji środowiskowej, edukacji plastycznej, edukacji technicznej, edukacji muzycznej, emisji głosu, edukacji zdrowotnej, wychowania fizycznego itp.


Absolwenci tej specjalności mają do wyboru bogatą ofertę zatrudnienia:


W szkołach podstawowych, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel edukacji informatycznej w klasach I-III.

Czesne od 0,00 zł/rok Kierunek otwarty! Studiuj już teraz!


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Gdzie? Staticmap?center=50.8173871,19.1185308&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|50.8173871,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Logo_wsl www.wsl.edu.pl

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Z WYCHOWANIEM PRZEDSZKOLNYM (I i II stopień) <br> Celem studiów jest zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie eduka...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...