Wydział Chemii

Przejdź na stronę!

www.chemia.uni.lodz.pl

Opis

Główne kierunki badań naukowych:

Chemia analityczna:

 • analiza związków siarki i związków biologicznie czynnych z wykorzystaniem metod elektrochemicznych, spektrofotometrycznych i chromatografii cieczowej.

Chemia fizyczna:

 • zastosowania kalorymetrii skaningowej i analizy termicznej do badania przejść fazowych w roztworach (układy micelarne, roztwory białek);
 • badania kompleksów makrocyklicznych, supramolekularnych za pomocą kalorymetrii rozpuszczania i miareczkowania kalorymetrycznego;
 • badania nad selektywną solwatacją jonów w mieszanych rozpuszczalnikach, kalorymetria i densymetria;

zastosowania kalorymetrii cieczowej, scaningowej i miareczkowania kalorymetrycznego do badania układów biologicznych:

 • badanie wpływu jonów i substancji biologicznie czynnych na zachowanie się peptydów w roztworze, badanie wpływu wybranych substancji na rozwój mikroorganizmów (bakterie, grzyby drożdże).
 • badanie fizykochemicznych właściwosci cieczy, roztworów, cieczy jonowych

Chemia nieorganiczna i ogólna:

 • elektrochemia wybranych związków nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych i w niewodnych rozpuszczalnikach,
 • chronowoltamperometria i elektrochemiczna impedancja stałych materiałów elektrodowych w wodnych i niewodnych roztworach elektrolitów,
 • chronowoltamperometria i impedancja trwałych rodników nitroksylowych i kompleksów metali na nietypowych stopniach utlenienia,
 • elektrochemiczne modelowanie procesów elektrodowych w mediach niewodnych i roztworach wodnych,
 • procesy elektropolimeryzacji aniliny i jej pochodnych,
 • materiały kompozytowe na bazie polianilin,
 • elektrochemiczna korozja metali i stopów medycznych - badania wpływu powłok modyfikujących ich właściwości,
 • elektrolityczne osadzanie metali i stopów na podłożach poli- i monokrystalicznych,
 • zintegrowane metody elektrochemiczne i skaningowe pomiarów właściwości powierzchni elektrod (STM/ESTM, AFM),
 • wpływ stałego pola magnetycznego na kinetykę i mechanizmy reakcji elektrodowych w rozpuszczalnikach wodnych, mieszanych i niewodnych,
 • elektrochemiczne mediatorowe utlenianie związków organicznych (fenoli i amin) jonami Ce(IV) regenerowanymi anodowo, - półempiryczne obliczanie prawdopodobnych ścieżek reakcji wieloetapowych,
 • chromatograficzna (HPLC) analiza zawartości toksyn sinicowych w wodach naturalnych i w materiale biologicznym,
 • synteza oraz badania właściwości elektrochemicznych i spektroskopowych kompleksów metali z ligandami makrocyklicznymi oraz ambidentnymi,
 • badania nad elektrodami modyfikowanymi na bazie Nafionu oraz warstw samoorganizujących się,
 • analiza specjacyjna metali ciężkich w wodach naturalnych metodami elektrochemicznymi,
 • budowa i oprogramowanie specjalistycznej aparatury do pomiarów elektrochemicznych.

Chemia organiczna

 • azotowe i tlenowe związki heterocykliczne,
 • kwasy hydroksy- i aminofosforowe i ich pochodne; synteza i metody analizy.

Chemia metaloorganiczna:

 • nowe metody syntetyczne w chemii ferrocenu i heteroferrocenów,
 • związki metaloorganiczne wykazujące aktywność biologiczną,
 • związki metaloorganiczne o silnych nieliniowych właściwościach optycznych,
 • planarnie chiralne heteroferroceny jako ligandy w katalizie enancjoselektywnej,
 • wykorzystanie związków cynoorganicznych w syntezie organicznej,
 • regioselektywne reakcje litowania i ich wykorzystanie w syntezie organicznej.

Kierunki Dzienne Zaoczne


Poleć innym!

Zadaj pytanie!
Kontakt Tamka 12, 91-403 Łódź
dziekanat@chemia.uni.lodz.pl
tel./fax: (042) 635 57 44
Gdzie? Staticmap?center=51.7802116,19.4890931&zoom=14&size=470x200&maptype=roadmap&markers=color:blue|label:tutaj|51.7802116,19
Zobacz koniecznie! Dowiesz się więcej.
Uni-lodz-pl www.chemia.uni.lodz.pl

Główne kierunki badań naukowych: Chemia analityczna: - analiza związków siarki i związków biologicznie czynnych z wykorzystaniem metod elektrochemiczny...

Zamknij

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...