Wyświetlam stronę 4. Znaleziono łącznie 133 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Wnoz_own_framework_logo

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

O przyjęcie na studia niestacjonarne (wieczorowe) II stopnia na kierunek pielęgniarstwo może ubiegać się osoba, która w roku rekrutacji brała udział w kwalifikacji na studia stacjonarne II stopnia na kierunek pielęgniarstwo w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i nie uzyskała lic...

Wnoz_own_framework_logo

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauki o Zdrowiu
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kandydatami mogą być osoby, które uzyskały dyplom licencjata w zakresie pielęgniarstwa. Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie sumy punktów przyznanych za: 1) Wyniki ukończenia studiów licencjackich (średnia ocen ze wszystkich egzaminów) - ocena > 4,60 - 5 pkt - o...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowa...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos historia geografia jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Absolwent posiada wiedzę ogólną z obszaru nauk medycznych oraz wiedzę szczegółową z zakresu pielęgniarstwa. Absolwent posiada umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowa...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

O przyjęcie na studia I stopnia (1-1,5 roku) mogą ubiegać się absolwenci Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego z dyplomem pielęgniarskim posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki: - absolwenci pięcioletnich liceów medycznych, - absolwenci dwul...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Medyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent pielęgniarstwa to osoba odpowiedzialna, wrażliwa na ludzkie cierpienie, odporna na stres, umiejąca sobie radzić i podejmować właściwe decyzje w sytuacjach ekstremalnych, wykazująca łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, z dużą dozą życzliwości, ciepła i zrozumi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Medyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent pielęgniarstwa to osoba odpowiedzialna, wrażliwa na ludzkie cierpienie, odporna na stres, umiejąca sobie radzić i podejmować właściwe decyzje w sytuacjach ekstremalnych, wykazująca łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, z dużą dozą życzliwości, ciepła i zrozumi...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Medyczny
Uniwersytet Rzeszowski

Absolwent pielęgniarstwa to osoba odpowiedzialna, wrażliwa na ludzkie cierpienie, odporna na stres, umiejąca sobie radzić i podejmować właściwe decyzje w sytuacjach ekstremalnych, wykazująca łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, z dużą dozą życzliwości, ciepła i zrozumi...

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęg...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. "nowa matura" i IB) - podstawą przyjęcia jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu. Wymagany jest jeden przedmiot do wyboru spośród: - biologii - poziom podstawowy lub rozszerzony (poziom także do wyboru), - chem...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

O przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na odpowiednim kierunku w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku lub w innych uczelniach. Obowiązuje wewnątrzuczelniany test obejmujący znajomość zagadnień zawodowych z z...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” składają egzamin wstępny na poziomie podstawowym z biologii. Egzamin wstępny, zdawany w Uczelni jest równoważny arkuszowi I (poziom podstawowy) nowej matury. Arkusze przygotowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Maksymalnie można zd...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Studia II stopnia: Pielęgniarstwo - 2,5-letnie studia niestacjonarne (płatne) - Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata pielęgniarstwa - Obowiązuje egzamin testowy z przedmiotów kierunkowych - 100 pytań.

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Opieki Zdrowotnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Nowa matura Przyjęcia odbywać się będą na podstawie uzyskania odpowiedniej liczby punktów z egzaminu maturalnego z biologii w zakresie podstawowym lub zakresie rozszerzonym. kandydaci , którzy zdawali „nową maturę” w latach 2005-2010 przeliczają liczbę punktów uzyskanych z ...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Opieki Zdrowotnej
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rekrutacja na II stopień studiów Przyjęcia kandydatów odbywać się będą na podstawie posiadania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz uzyskania odpowiedniej liczby punktów w konkursie średniej ocen wynikających z przebiegu studiów pierw...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
Gdański Uniwersytet Medyczny

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących świadczenie opieki zdrowotnej, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych i leczniczych, promocję i edukację zdrowotną. Studia obejmują przedmioty ogólne: anato...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
Gdański Uniwersytet Medyczny

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących świadczenie opieki zdrowotnej, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych i leczniczych, promocję i edukację zdrowotną. Studia obejmują przedmioty ogólne: anato...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
biologia chemia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa
Gdański Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja na II stopień studiów O przyjęcie na studia mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które przejdą wymagany proces rekrutacji dla odpowiadającego kierunku. Na studia II stopnia, kierunek Pielęgniarstwo mogą być przyjmowani absolwenci studiów I stopnia- kierunek pielęg...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

1) Kandydaci, którzy legitymują się nową maturę będą kwalifikowani na podstawie przeliczonych na punkty kwalifikacyjne wyników z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub podstawowym z jednego wybranego przedmiotu: - biologia – egzamin pisemny - chemia – egzamin...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
biologia chemia fizyka

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

O przyjęcie na studia drugiego stopnia stacjonarne o kierunku pielęgniarstwo mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia o kierunku pielęgniarstwo. Przyjęcie na studia następuje na podstawie średniej ocen z egzaminów uzyskanej podczas studiów I stopnia o...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...