Wyświetlam stronę 9. Znaleziono łącznie 389 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Logo_po_bw

Studia administracja

Wydział Zarządzania
Politechnika Opolska

Sylwetka Absolwenta Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etyczn...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski fizyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Opolski

Program studiów został ukształtowany w sposób, zapewniający zdobycie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, niezbędnej pracownikowi administracji publicznej. Celowi temu służy przede wszystkim szeroki zakres podstawowych przedmiotów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki i...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski jezyk obcy

Logo9

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na studia pierwszego i drugiego stopnia przyjmowani są wszyscy chętni, którzy złożą wymagane dokumenty. Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego – politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w ...

Ka

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Absolwenci kierunku Administracja to osoby, które posiadają szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, nauk ekonomicznych oraz socjologicznych. Kluczowym obszarem zawodowym, do którego przygotowywani są nasi studenci jest szeroko pojęta admi...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski matematyka język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Instytut Ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Specjalność: administracja samorządowa i finanse publiczne. Studia trwają 7 semestrów. Praktyki Studenci podczas szóstego semestru odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów. Przykład...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos historia geografia
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego – politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiska...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
*

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Mazowiecka w Warszawie

Przyjęcia kandydatów na studia w Wyższej Szkole Mazowieckiej odbywają się bez egzaminów wstępnych. Decyduje kolejność zgłoszeń. SYLWETKA ABSOLWENTA: Absolwent kierunku studiów "administracja" powinien zdobyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, zwłaszcza w zakresie: ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. Rekrutacja na II stopień studiów Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc. W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci ...

Ajd

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Nauk Społecznych
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Absolwent zawodowych (licencjackich) studiów administracyjnych jest osobą wszechstronnie przygotowaną do podjęcia pracy w charakterze urzędnika w organach administracji rządowej, samorządowej, a także we wszelkich podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Wynika to z toku st...

Przedmioty maturalne:
Przedmioty obowiązkowe:
polski język nowożytny Dowolny przedmiot

Bg_top_1_pl

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa
Uniwersytet w Białymstoku

I STOPIEŃ Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwen...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Rzeszowski

Administracja to dziedzina wiedzy niezbędna w wielu sferach życia publicznego – politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiska...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
wos geografia
Przedmioty obowiązkowe:
historia

Ak

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Akademia Leona Koźmińskiego
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Studia I Stopnia CEL STUDIÓW - zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających pracę w instytucjach administracji i zarządzania publicznego na stanowiskach średniego szczebla KIM MOŻESZ BYĆ PO STUDIACH: - specjalistą pracującym w instytucjach administracji rządowe...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Zamiejscowy Wydział Administracji w Jarocinie
Uniwersytet Szczeciński

O przyjęcie może ubiegać się osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów co najmniej I stopnia. Wstęp w ramach limitu po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Studia na kierunku Administracja pozwalają pozyskać niezbędną wiedzę z zakresu ustroju i kompetencji administracji...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej Woli
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi trwają 6 semestrów (3 lata). Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi dokładnie 180. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „admini...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bolesławcu
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Studia pierwszego stopnia na kierunku „administracja” w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi trwają 6 semestrów (3 lata). Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi dokładnie 180. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „a...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kole
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Specjalności: - Administracja i organizacja sektora publicznego - Administracja finansowa - Administracja i doradztwo gospodarczo-podatkowe Studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi trwają 6...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wieluniu
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi

Specjalności: - Administracja i organizacja sektora publicznego - Administracja finansowa - Administracja i doradztwo gospodarczo-podatkowe Studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi trwają 6...

Uph

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwent kierunku administracja przygotowany jest do pracy na średnich szczeblach zarządzania w administracji rządowej i samorządowej oraz w instytucjach niepublicznych. Posiada ogólną i specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa i administracji, wzbogaconą niezbędną wiedzą społeczną ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia jezyk obcy

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Ekonomiczny
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

W przypadku, gdy liczba kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia nie przekroczy limitu przyjęć postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się na podstawie formalnego sprawdzenia złożonych przez kandydatów wymaganych dokumentów. Jeżeli liczba kandydatów na ...

Academy

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Zarządzania
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Specjalności: - Administracja samorządowa - Administracja europejska - Administracja i obrót nieruchomościami Kontynuacja kształcenia Absolwenci GWSH studiów I stopnia (studia licencjackie), kierunek Administracja, mają możliwość kontynuacji kształcenia w ramach studiów II...

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...