Wyświetlam stronę 1. Znaleziono łącznie 47 kierunki/ów, oraz 0 szkół policealnych.

Uph

Studia dietetyka

Międzywydziałowe Studium Dietetyki
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

SPECJALNOŚCI - catering i ocena żywności - poradnictwo dietetyczne i żywieniowe Na tym kierunku zdobywasz wiedzę i umiejętności z zakresu: - zasad żywienia człowieka - planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązując...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka jezyk obcy

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia historia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Studia umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu naukowego historyka oraz erudycji historycznej. Pozwalają nie tylko na rozwijanie własnych zainteresowań historycznych, ale również na ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia geografia jezyk obcy

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia pedagogika

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Student kierunku pedagogika nabywa podstawową wiedzę ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną. Zdobywa umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w z...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski matematyka biologia wos historia geografia jezyk obcy

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia politologia

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Zaletą studiów w zakresie politologii jest ich interdyscyplinarność, czyli łączenie wielu dziedzin i dyscyplin nauki, a zwłaszcza nauk społecznych i politycznych. Odpowiadają one na zapotrzebowanie ewoluującego rynku pracy w Polsce i otwartych dynamicznych, dobrze wykształconych os...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia geografia jezyk obcy

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia stosunki międzynarodowe

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Student kierunku stosunki międzynarodowe w trakcie studiów zdobywa wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych,prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Nabywa również umiejęt...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
polski wos historia geografia jezyk obcy

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia - specjalność: anglistyka i język rosyjski

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwenci kierunku filologia zdobywają gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie wybranych języków obcych w mowie i piśmie oraz podstawową wiedzę z zakresu historii i kultury wybranych krajów w takim stopniu jaki odpowiada aktualnym wymaganiom kwalifikacyjnym. Wyposażeni są równ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
polski jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
angielski

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia bezpieczeństwo narodowe

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe obejmuje wiedzę z zakresu: filozofii, historii, geografii, ekonomii, wiedzy o państwie i prawie, administracji, organizacji i zarządzania, współczesnych systemów politycznych, a także z zakresu: prawnych podstaw bezpieczeństwa, polity...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia jezyk obcy

Wsi

Studiuj ten kierunek

Studia filologia polska

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwent studiów tego kierunku dysponuje wiedzą z zakresu języka polskiego, literatury polskiej i powszechnej oraz kultury współczesnej. Podczas zajęć warsztatowych i laboratoryjnych student uzyskuje konkretną wiedzę i sprawności zawodowe: nauczycielskie, redakcyjne i edytorskie o...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 1 spośród następujących przedmiotów:
historia jezyk obcy
Przedmioty obowiązkowe:
polski

Uph

Studiuj ten kierunek

Studia fizyka

Wydział Nauk Ścisłych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwenci studiów fizycznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach mogą być zatrudniani na przykład: - w przemyśle (obsługa i nadzór urządzeń, wymagających znajomości fizyki), - w laboratoriach badawczo-rozwojowych, - w firmach informatycznych (absolwenci fizy...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka jezyk obcy

Uph

Studiuj ten kierunek

Studia chemia

Wydział Nauk Ścisłych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwent studiów licencjackich tego kierunku wykaże się: dobrą znajomością podstawowych dziedzin chemii: nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej, opanowaniem koniecznych podstaw matematyki i fizyki oraz znajomością przedmiotów związanych z wybraną przez siebie specja...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka informatyka jezyk obcy

Uph

Studiuj ten kierunek

Studia informatyka

Wydział Nauk Ścisłych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać i rozumieć zasady budowy współczesnych komputerów oraz zasady inżynierii oprogramowania w ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka jezyk obcy

Uph

Studiuj ten kierunek

Studia matematyka

Wydział Nauk Ścisłych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Studenci mają do wyboru trzy specjalności, wyboru których dokonują w trakcie trwania studiów. Absolwent trzyletnich studiów na kierunku matematyka zdobędzie podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań. Posiada umiejętności: przedstawiania treści matematycznych i przepro...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka fizyka informatyka jezyk obcy

Uph

Studiuj ten kierunek

Studia turystyka i rekreacja

Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Jest przygotowany do organizowania pracy oraz podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i do pracy w biurach podróży, ośrod...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos geografia jezyk obcy

Uph

Studiuj ten kierunek

Studia rolnictwo

Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają siedem semestrów (3,5 roku). Absolwent tego kierunku jest specjalistą w zakresie technologii produkcji rolniczej, posiada praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego ro...

Uph

Studiuj ten kierunek

Studia zootechnika

Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

I STOPIEŃ Absolwent tego kierunku posiada gruntowną wiedzę z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami lud...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos geografia jezyk obcy

Uph

Studiuj ten kierunek

Studia bioinżynieria produkcji żywności (makrokierunek)

Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwent zdobędzie wiedzę interdyscyplinarną z zakresu produkcji, przetwarzania i przechowywania surowców i produktów żywnościowych zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego. Zapozna się z problematyką technologii stosowanych w produkcji roślinnej i w produkcji zwierzęcej, ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos geografia jezyk obcy

Uph

Studiuj ten kierunek

Studia biologia

Wydział Przyrodniczy
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Ukończenie studiów na tym kierunku pozwala na pracę w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny, w przemyśle, w administracji, w placówkach ochrony prz...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka biologia chemia fizyka wos geografia jezyk obcy

Uph

Studiuj ten kierunek

Studia zarządzanie

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Studia pierwszego stopnia na tym kierunku przygotowują absolwenta do pracy w handlu, przemyśle, usługach, w różnego rodzaju agencjach konsultingowych, w organizacjach gospodarczych i organizacjach pracodawców - na średnich szczeblach zarządzania. Absolwent powinien posiadać wiedzę ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia jezyk obcy

Uph

Studiuj ten kierunek

Studia administracja

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwent kierunku administracja przygotowany jest do pracy na średnich szczeblach zarządzania w administracji rządowej i samorządowej oraz w instytucjach niepublicznych. Posiada ogólną i specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa i administracji, wzbogaconą niezbędną wiedzą społeczną ...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia jezyk obcy

Uph

Studiuj ten kierunek

Studia logistyka

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Absolwent studiów tego kierunku powinien posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania oraz umiejętności menedżerskie. Powinien być przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logist...

Przedmioty maturalne:
Musisz wybrać 2 spośród następujących przedmiotów:
matematyka wos historia geografia informatyka jezyk obcy

Reklamy Google

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...