REGULAMIN ACADEMIO.PL

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Definicje
 3. Uczestnictwo w Academio
 4. Techniczne warunki korzystania z portalu
 5. Dane osobowe
 6. Prawa autorskie
 7. Zawartość publikowana w usługach
 8. Korzystanie z portalu
 9. Utrata członkostwa
 10. Odpowiedzialność
 11. Prawa właściciela portalu

ROZDZIAŁ I

WSTĘP

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu ACADEMIO.pl, służącego do zintegrowanego zarządzania kołem naukowym lub grupą studencką, jak również pomocy maturzystom w znalezieniu odpowiednich dla siebie studiów za pomocą m.in. innowacyjnej wyszukiwarki po przedmiotach maturalnych. Został on sporządzony w oparciu o przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności ACADEMIO jako podmiotu zarządzającego Portalem.
 2. Właścicielem portalu jest „BinarLab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” zwana dalej BinarLab z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 39, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. REGON 100857594. NIP 729-267-53-16.

ROZDZIAŁ II

DEFINICJE

§2

 1. Portal – portal internetowy prowadzony przez Academio pod domeną academio.pl;
 2. Właściciel - BinarLab sp. z o.o. administrująca portal Academio;
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Academio, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
 4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Academio z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu;
 5. Usługa/i – wszelkie świadczenia Academio na rzecz Uczestników wykonywane w ramach Umowy. Usługi dzielą się na bezpłatne i płatne. Wykaz usług dostępny w załączniku nr 1.
 6. Użytkownik Academio - każda Osoba zarejestrowana w Portalu; w szczególności są to Osoby, którym przypisane są następujące role: Uczestnik, Członek Jednostki Academio, Lider bądź Administrator Uczelni; Użytkownikiem Academio może być także Osoba, która uzyska status Pracownika Uczelni;
 7. Uczestnik – Osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług, ale nie przynależy jeszcze do żadnej Jednostki Academio;
 8. Członek Jednostki Academio - uczestnik należący do przynajmniej jednej Jednostki Academio;
 9. Lider - Uczestnik, który zarządza, administruje i czuwa nad Jednostką Academio; zatwierdza przynależność Użytkownika do swojej Jednostki Academio; funkcję tę można spełniać zarówno w przypadku korzystania z Konta Classic jak i Konta Premium;
 10. Administrator Uczelni - Uczestnik, który zarządza i administruje Kontem Premium danej Uczelni, weryfikuje Konta i zatwierdza przynależność Jednostek Academio do Konta Premium danej Uczelni;
 11. Pracownik Uczelni - status Osoby pozostającej w stosunku pracy z Uczelnią, która korzysta z Osobistego Konta Premium;
 12. Uczelnia - każda jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub prywatna działająca na podstawie przepisów ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym lub w przypadku uczelni kościelnych na podstawie umowy Rządu RP z władzami odpowiedniego kościoła. W polskim systemie edukacji uczelnia kształci absolwentów liceów i techników, którzy zdali egzamin maturalny.
 13. Koło naukowe - organizacja zrzeszająca studentów, działająca w obrębie szkoły wyższej, której celem jest działalność naukowa i samokształceniowa jej członków; w Portalu działająca głównie w obrębie Konta Premium, z którego korzystać można po weryfikacji koła naukowego dokonanego przez Administratora Uczelni, na terenie której dane koło naukowe działa;
 14. Grupa Studencka - formalna lub nieformalna grupa zrzeszająca studentów, której celem jest działalność inna niż naukowa; w Portalu działająca głównie w obrębie Konta Classic, do którego przystąpienie nie wymaga weryfikacji przez Administratora Uczelni, na terenie której dana grupa studencka działa;
 15. Jednostka Academio - koło naukowe, bądź grupa studencka zarejestrowana w Portalu;
 16. Konto - przestrzeń/strona serwerowa Portalu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Academio na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika;
 17. Konto Classic - darmowe, ogólnodostępne Konto dla grup studenckich oferujące podstawowy zakres Usług;
 18. Konto Premium - uprzywilejowane, dające prawo do korzystania z poszerzonego pakietu Usług, odpłatne Konto dla kół naukowych oraz pracowników naukowych; aby uzyskać dostęp do Konta Premium wymagana jest weryfikacja przez Administratora Uczelni, na terenie której dana Jednostka , bądź pracownik naukowy działa;
 19. Osobiste Konto Premium - indywidualne, uprzywilejowane, dające prawo do korzystania z poszerzonego pakietu Usług, odpłatne Konto dla Pracowników Uczelni; Osobiste Konto Premium aktywować może jedynie Administrator Uczelni po zweryfikowaniu pracownika;
 20. Login/Nazwa Użytkownika – w przypadku Academio login równoznaczny jest z adresem e-mail wprowadzonym przez Użytkownika przy zakładaniu konta na Portalu, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Portalu.
 21. Osoba – pełnoletnia osoba fizyczna;
 22. Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, materiały, pliki, linki, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza na Portalu;
 23. Dane osobowe – zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Academio w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Portalu Academio.pl, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu i świadczonych Usług oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;
 24. Indeks (profil użytkownika) – przestrzeń/strona serwerowa Portalu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Academio na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika;

ROZDZIAŁ III

UCZESTNICTWO W ACADEMIO

§3

 1. Portal przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników, w szczególności zaś przeznaczony jest dla grup Użytkowników zebranych w ramach Jednostek Academio.
 2. Korzystając z portalu Użytkownik potwierdza, iż akceptuje niniejszy regulamin.
 3. Każda Osoba ma prawo do założenia tylko jednego konta na portalu, stając się właścicielem konta i użytkownikiem portalu.
 4. Utworzenie i korzystanie z Konta Classic jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Utworzenie i korzystanie z uprzywilejowanego Konta Premium, dającego prawo do korzystania z poszerzonego pakietu Usług, jest odpłatne.
 6. Korzystając z usług Użytkownik potwierdza i zaręcza, że ma prawo, uprawnienia i możliwość przystąpienia do tej umowy oraz dostosowania się do wszystkich jej postanowień.
 7. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego (znajdującego się pod adresem http://academio.pl/u/zarejestruj) oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Umowa zostaje zawarta wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Procedura rejestracji poprzez serwis Facebook, Open ID, Google czy Twitter polega na akceptacji automatycznego przesyłu danych z tychże serwisów oraz akceptacji Regulaminu Academio.
 9. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem §3 ust. 10 niniejszego Regulaminu, na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: imienia, nazwiska, adresu e-mail. Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania na Portalu Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.

§4

 1. Role (uprawnienia) przyznawane Użytkownikom Academio to: Uczestnik, Członek Grupy, Lider i Administrator Uczelni.
 2. Każdy Użytkownik posiada wszelkie prawa i obowiązki Uczestnika. Funkcje Członka Grupy, Lidera, Pracownika Uczelni i Administratora Uczelni są funkcjami dodatkowymi, które może pełnić Uczestnik.
 3. Pracownikiem Uczelni w rozumieniu portalu Academio jest osoba fizyczna, która zostanie zaakceptowana przez Administratora Uczelni jako pracownik tejże uczelni.

§5

 1. Każdy Użytkownik (bez względu na rolę jaką pełni w Academio) może:
  1. przeglądać publiczne zasoby Portalu;
  2. wyszukać publiczne informacje dotyczące innych Użytkowników Portalu;
  3. zgłosić swój akces do już utworzonej Jednostki Academio, który wymaga uzyskania akceptacji Lidera tejże Jednostki Academio;
  4. stworzyć własną Jednostkę Academio, stając się jej Liderem;
 2. Członek Jednostki Academio może:
  1. korzystać z wszelkich narzędzi Portalu dostępnych w ramach świadczonych Usług;
  2. zgłosić swój akces do innej Jednostki Academio (przystąpienie do dowolnej Jednostki Academio wymaga uzyskania potwierdzenia ze strony Lidera tejże Jednostki)

§6

 1. Lider koła naukowego bądź grupy studenckiej może:
  1. zarządzać pracą swojej Jednostki wykorzystując wszelkie narzędzia dostępne na Portalu w ramach świadczonych Usług;
  2. decydować o przynależności, bądź braku przynależności innych Uczestników do Jednostki Academio, której jest Liderem;
  3. decydować o usunięciu ze swojej Jednostki Academio Członka Grupy, który naruszył Regulamin Portalu jak również wnioskować, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do właściciela Portalu, o zawieszenie członkostwa tegoż Członka Grupy w Academio;
  4. zgłosić, w imieniu swojej Jednostki, prośbę o weryfikację Jednostki jako Jednostki danej Uczelni oraz o otrzymanie tym samym dostępu do Konta Premium. O weryfikacji oraz uzyskaniu statusu Konta Premium decyduje Administrator Uczelni.
 2. W przypadku korzystania z Konta Premium Lider Jednostki Academio wraz ze swoją Jednostką podlega bezpośrednio Administratorowi Uczelni, który czuwa, kontroluje jak również wspiera pracę Jednostki.

§7

 1. Administrator Uczelni otrzymuje swe uprawnienia na mocy Umowy podpisanej pomiędzy Academio a Uczelnią, bądź też inną jednostką organizacyjną działającą w lub na rzecz Uczelni.
 2. Administrator Uczelni ma prawo do:
  1. utworzenia, administrowania oraz kontrolowania Konta Premium swojej Uczelni;
  2. weryfikacji Jednostek Academio zgłaszających swój akces do przyjęcia ich w poczet zweryfikowanych Jednostek danej Uczelni;
  3. przyznawania, zweryfikowanym Jednostkom, prawa do korzystania z Konta Premium;
  4. rozwiązania Umowy z Portalem.

§8

 1. Pracownik Uczelni ma prawo:
  1. korzystania z Osobistego Konta Premium, do którego dostęp może uzyskać zgłaszając taką chęć do Administratora Uczelni, której jest pracownikiem;
  2. korzystania z wszelkich praw Uczestnika Academio;
  3. przyjmowania ról Członka Grupy oraz Lidera.

§9

 1. Po procedurze rejestracji Użytkownik automatycznie staje się Użytkownikiem Konta Classic.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta Classic jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu;
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Portalu;
  3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Portalu są prawdziwe a Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Academio, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym czy też przekazanych automatycznie przez inne serwisy takie jak: Facebook, Open ID, Google czy Twitter oraz ewentualnie zmienianych w trakcie korzystania z Portalu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Portalu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu;
  5. wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Portalu w celu świadczenia przez Academio Usług i dostarczania funkcjonalności Portalu, jak również oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
  6. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, newsletter’a Academio oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej lub poprzez inne kanały komunikacji dostępne na Portalu;
  7. umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;
  8. zezwalam na świadczenie przez Academio Usług w ramach mojego Konta w Portalu;
  9. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
  10. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
  11. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Academio Danych, w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;
  12. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Academio wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;
  13. w trosce o jakość i poziom Portalu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Academio zawartości Portalu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług Academio. Dotyczy to w szczególności uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Portalu, zaprzestania prowadzenia Portalu, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem.

§10

 1. Po uzyskaniu akceptacji Administratora Uczelni Użytkownik Konta Premium może korzystać z poszerzonych Usług przeznaczonych dla Konta Premium.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta Premium jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem, akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu;
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Portalu;
  3. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Portalu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Academio, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Portalu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Portalu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Portalu;
  5. wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Portalu w celu świadczenia przez Academio Usług i dostarczania funkcjonalności Portalu, jak również oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
  6. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych (newsletter Academio), wiadomości od Academio oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu;
  7. umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;
  8. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
  9. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Academio w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;
  10. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Academio wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu lub Konta (w tym również w ramach Poczty) informacji, okien, banerów, reklam;
  11. w trosce o jakość i poziom Portalu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Academio zawartości Portalu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług Academio,. Dotyczy to w szczególności uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Portalu, zaprzestania prowadzenia Portalu, a także każdej z jego Usług, przeniesienia praw do Portalu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Portalem.

ROZDZIAŁ IV

TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU

§11

 1. Prowadzenie przez Academio Portalu obejmuje przede wszystkim:
  1. stworzenie platformy komunikacyjnej, m.in. poprzez prowadzenie bazy kont umożliwiającej wyszukiwanie Użytkowników, obserwowanie pracy Jednostek Academio oraz Pracowników Uczelni i wytworzonych przez nich zasobów oraz wymianę korespondencji, uwag, opinii, pomiędzy Użytkownikami, a także;
  2. udostępnianie przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych, a także;
  3. świadczenie Usług.
 2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem ustępu 4. niniejszego paragrafu.
 3. W ramach Portalu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 4. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania służącego do blokowania wyświetlania elementów witryn internetowych, w tym reklam, może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

ROZDZIAŁ V

DANE OSOBOWE

§12

 1. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin oraz podając Dane Osobowe na stronach Portalu oświadcza, że:
  1. są one zgodne z prawdą;
  2. wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez właściciela serwisu w celu administracji kontem;
  3. ma świadomość że podane Dane oraz Dane Osobowe (takie jak: imię, nazwisko, wiek, miasto, GG, Skype, nazwa uczelni grupy, do której Użytkownik należy) są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.
 2. Dane i Dane Osobowe przechowywane są zgodnie z wymogami prawa. Academio zapewnia pełną ochronę adresu e-mail Użytkowników oraz gwarantuje, iż adresy te nie będą udostępnianie podmiotom trzecim (wyłączając przypadki określone przez prawo) bez zgody użytkowników do przesyłania informacji marketingowych innych niż informacje własne Academio.
 3. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do ich poprawiania i usunięcia. Prawo to powinno być realizowane przez edycję danych w panelu Użytkownika.
 4. Usunięcie przez właściciela Portalu, na wniosek użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż dalsze świadczenie usług staje się technicznie niemożliwe i jest równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.
 5. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.

ROZDZIAŁ VI

PRAWA AUTORSKIE

§13

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Academio niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.
 2. Academio posiada i zachowuje wszystkie prawa autorskie do portalu, poszczególnych jego części i Usług, co nie dotyczy materiałów zamieszczonych przez Użytkowników portalu objętych w §13 w pkt. 1.
 3. Usługi zawierają materiał objęty prawami autorskimi, znaki towarowe oraz inne informacje własne zwane dalej „własnością intelektualną” Portalu Academio oraz Użytkowników Academio.
 4. Z wyjątkiem własności intelektualnej znajdującej się w domenie publicznej lub własności, co do której Użytkownik ma stosowne pozwolenie na piśmie, Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, publikować, transmitować, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać ani sprzedawać takiej własności intelektualnej.
 5. Dostarczanie tej własności Użytkownikowi za pośrednictwem Usług nie przenosi na niego ani na jakąkolwiek inną firmę żadnych praw i tytułu do takiej własności ani prawa do czerpania korzyści z takiej własności intelektualnej, w tym m.in. żadnych praw własności intelektualnej do treści i materiałów w niej zawartych (zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozdziale VII §14 niniejszego Regulaminu).

ROZDZIAŁ VII

ZAWARTOŚĆ PUBLIKOWANA W USŁUGACH

§14

 1. Użytkownik musi korzystać z usług w sposób zgodny ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.
 2. Użytkownik akceptuje fakt, że Portal Academio może, choć nie jest zobowiązany:
  1. przeglądać aktualności, ogłoszenia, zawartość, korespondencję, informacje, własność intelektualną, materiały, wiadomości, zdjęcia, filmy wideo, adresy URL, profile i podobne elementy (nazywane wspólnie „zawartością”) przesyłane, publikowane lub wyświetlane (co poniżej jest określane jako „publikowanie”) w usługach;
  2. usuwać lub odrzucić publikowanie w trybie online jakiejkolwiek zawartości wymienionej w §14 , ust. 1 pkt. a, w tym m.in., dowolnej zawartości, która w opinii Academio narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub może być obraźliwa, niestosowna, nielegalna lub która może naruszać prawa innych członków lub firm, szkodzić im lub stanowić dla nich zagrożenie.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza i zaręcza, że ma prawo do:
  1. publikowania zawartości i że nie będzie publikować żadnej zawartości nielegalnej lub zabronionej oraz nie naruszy ani nie sprzeniewierzy praw żadnych innych osób lub firm (w tym m.in. praw do własności intelektualnej).
  2. udzielenia Academio nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo, ważnej na całym świecie licencji na odtwarzanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i wykonywanie (w tym przy użyciu cyfrowej transmisji audio) oraz inne metody wykorzystania zawartości publikowanej w dowolnym obszarze usług.
 4. Zabroniona zawartość obejmuje materiały, które:
  1. zawierają niezamawiane wiadomości-śmieci, łańcuszki e-mail lub stanowią masową korespondencję pocztą e-mail przez co można ją zakwalifikować jako wysyłanie spamu;
  2. są w sposób oczywisty obraźliwe dla społeczności online, tak jak materiały rozpowszechniające rasizm, bigoterię, nienawiść na tle rasowym lub fizycznym jakiegokolwiek rodzaju przeciw jakiejkolwiek grupie lub osobie indywidualnej;
  3. zawierają strony o ograniczonym dostępie lub strony, do których można uzyskać dostęp wyłącznie przy użyciu hasła, ukryte strony lub obrazy (materiały, do których nie podano łączy lub które nie są dostępne z innej dostępnej strony);
  4. rozpowszechniają informacje, o których wiadomo, że są fałszywe, mylące lub zachęcają do czynów niezgodnych z prawem albo zachowań nielegalnych, napastliwych, agresywnych, obscenicznych, oszczerczych lub zniesławiających;
  5. są napastliwe lub zachęcają do napastowania innej osoby;
  6. rozpowszechniają nielegalną i/lub nieautoryzowaną tzw. „piracką” kopię prac innej osoby objętych prawami autorskimi (niezależnie od tego, czy są oznaczone jako takie). Dotyczy to przykładowo dostarczania pirackich programów komputerowych albo łączy do nich, podawania informacji umożliwiających obejście mechanizmu ochrony przed kopiowaniem lub dostarczania pirackiej muzyki, filmów wideo albo innej pirackiej zawartości lub łączy do muzyki pirackiej, filmów wideo lub plików, które zawierają inną piracką zawartość;
  7. zawierają materiały dotyczące wykorzystywania osób w wieku poniżej 18 lat na tle seksualnym lub z zastosowaniem przemocy albo wyłudzające informacje osobiste od osób w wieku poniżej 18 lat;
  8. wyświetlają materiały pornograficzne lub związane z seksem dowolnego rodzaju, w jakiejkolwiek formie;
  9. podają instrukcje na temat zachowań nielegalnych, takich jak m.in. produkowanie lub kupowanie nielegalnej broni, naruszanie prywatności innych osób lub dostarczanie albo tworzenie wirusów komputerowych;
  10. wyłudzają hasła lub informacje osobiste jakiegokolwiek rodzaju do celów komercyjnych lub niezgodnych z przepisami od innych użytkowników oraz angażują do czynności komercyjnych i/lub sprzedaży komercyjnej bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela Academio, w tym m.in. konkursów, zakładów pieniężnych, barterów, reklamy i sprzedaży w systemie piramidy;
  11. rozpowszechniają lub są używane przede wszystkim do następujących transakcji: fałszowanie produktów, nielegalne leki i akcesoria, przedmioty i produkty używane podczas kradzieży, nielegalna sprzedaż lub obrót akcjami lub obligacjami, hazard, usługi profesjonalne, które można świadczyć po udzieleniu zezwolenia przez państwo lub oferowanie przedmiotów nieprzekazywalnych;
  12. w inny sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu albo narażają Academio na odpowiedzialność finansową.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawartość publikowaną przez niego w Usługach lub przesyłaną do innych Użytkowników albo jednostek niezwiązanych z Portalem.

ROZDZIAŁ VIII

KORZYSTANIE Z PORTALU

§15

 1. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Założenie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta wymaga uprzedniej zgody wyrażonej przez Academio. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym Osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Osób.
 2. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności:
  1. utrudniać lub destabilizować działanie Portalu;
  2. narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Academio, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Academio może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto/Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§16

 1. Użytkownikowi zabrania się:
  1. udziału w reklamowaniu czy też zachęcaniu innych członków do kupowania lub sprzedawania jakichkolwiek produktów lub usług za pomocą Usług świadczonych przez Academio, z wyjątkiem zakresu wyraźnie dozwolonego przez Academio w określonych obszarach Usług;
  2. angażowania się w jakiekolwiek zautomatyzowane korzystanie z usług, na przykład za pomocą skryptów, botów itp., w celu wysyłania komentarzy lub wiadomości;
  3. wykorzystywania Serwisu do działalności badawczej, w szczególności polegającej na przeprowadzaniu badań, analiz, sondaży opinii publicznej, jak również wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem ;
  4. odsprzedaży swojego Konta, a także wszelkich innych form odpłatnego udostępniania części lub całości konta. W przypadku wykrycia próby naruszenia tego punktu Regulaminu, właściciel Portalu uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości do dziesięciokrotności wartości korzyści materialnych, uzyskanych przez to działanie, wycenionych przez siebie.
  5. umieszczania lub propagowania w Portalu materiałów wskazanych w §14 ust. 4 niniejszego Regulaminu;
  6. użycia jakichkolwiek informacji uzyskanych z Usług w celu napastowania i obrażania innych osób, szkodzenia innym osobom lub w celu kontaktowania się, reklamowania, nagabywania lub sprzedawania czegokolwiek innym członkom bez ich wcześniejszej wyraźnej zgody stanowi również naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W celu zapewnienia Użytkownikom ochrony przed reklamami lub nagabywaniem Academio zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby wiadomości e-mail i innej korespondencji (w tym udostępnianej zawartości), jaką Użytkownik może wysłać do innych Użytkowników w ciągu doby (24 godziny) do liczby, która jest właściwa według uznania Academio.

§17

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. nie zakładania kont i nie umieszczania plików o nazwach nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodnych z dobrym obyczajem - dotyczy to także opisów kont i plików;
  2. działania w sposób nienaruszający prawa innych użytkowników;
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. nie podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych posiadaczy witryn;
  5. nie zamieszczania skryptów i programów wykonywalnych oraz nie umieszczania na serwerze plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych użytkowników;
  6. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem http://academio.pl/strona/info/regulamin i zapoznawania się z nimi;
  7. nie umieszczania na koncie plików, które są wykorzystywane jako składniki stron www lub aplikacji wykonywalnych;
  8. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
  9. nie pobierania plików z serwisu w jakikolwiek sposób, który powoduje pobranie pliku bez uprzedniego odwiedzenia przez użytkownika stron serwisu;
  10. nie obciążania serwera poprzez nadmierne generowanie ruchu na założonym koncie.
  11. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Academio oraz innych podmiotów;
  12. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;

§18

 1. Użytkownik akceptuje fakt, że Academio nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody powstałe w wyniku takich działań lub w związku z wykorzystaniem informacji osobistych przez innego członka lub w wyniku ich ujawnienia przez innego członka.
 2. W przypadku gdy dojdzie do sporu między Użytkownikiem a jakąkolwiek inną stroną (w tym m.in. dowolnym Użytkownikiem, Liderem czy Administratorem Uczelni), Academio nie ma obowiązku angażowania się w spór; zastrzega sobie jednak prawo, ale nie ma zobowiązania, do monitorowania sporów między użytkownikami lub Użytkownikiem a innym podmiotem.

ROZDZIAŁ IX

UTRATA CZŁONKOSTWA

§19

 1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z witryny w każdym czasie, bez podania przyczyny, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian regulaminu.
 2. Członkostwo można rozwiązać klikając w przycisk "Skasuj moje konto" znajdujący się na stronie http://academio.pl/u/edytuj lub po wysłaniu do Academio pisemnego powiadomienia o rozwiązaniu albo wiadomości e-mail.
 3. Rozwiązanie jest ważne od momentu wysłania do użytkownika wiadomości na adres e-mail podany we wniosku o członkostwo lub na inny adres e-mail, który został podany później w serwisie Academio
 4. Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych oraz pozostawienia na Portalu zamieszczonych przez Użytkownika materiałów.
 5. Academio ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowego i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Portalu.
 6. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa, natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy na adres academio@academio.pl.
 7. Academio ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie na adres academio@academio.pl, do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.
 8. Academio archiwizuje Dane gromadzone w ramach Portalu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Academio może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 9. Umowa może zostać rozwiązana przez Academio poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:
  1. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub Academio;
  2. umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu;
  3. otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;
  4. kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.
 10. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Academio, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Academio.
 11. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Academio przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
  1. należytego rozliczenia usług w ramach Portalu;
  2. należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;
  3. objęcia Użytkowników szczególną ochroną.

ROZDZIAŁ X

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

§20

 1. Właściciel Academio nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki użytkownicy korzystają z Portalu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  2. jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania bądź niemożności udostępniania jego plików,
  3. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego użytkownika, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta, złamanie hasła, przejęcia maila przez osobę trzecią),
  4. za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
  5. za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
  6. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  7. informacje pobrane z Internetu, ani za skutki ich wykorzystania.
  8. za treści zamieszczane przez użytkowników portalu www.academio.pl. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Portalu.

§21

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 2. Użytkownik zgadza się udzielić odszkodowania i chronić firmę Academio, podmioty stowarzyszone, kierowników oraz innych partnerów i pracowników przed wszelkimi stratami, odpowiedzialnością finansową, roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionymi opłatami sądowymi, wysuniętymi przez inne firmy lub osoby z powodu lub w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób naruszający niniejszy Regulamin i/lub wynikające z niedotrzymania tej Umowy.

ROZDZIAŁ XI

PRAWA WŁAŚCICIELA PORTALU

§22

 1. Academio zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany parametrów konta w Portalu,
  2. okresowego wyłączania serwisu, wynikającego z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
  3. skasowania w sytuacjach wyjątkowych niektórych, lub wszystkich plików, znajdujących się w Portalu,
  4. skasowania w sytuacjach wyjątkowych niektórych, lub wszystkich plików, znajdujących się w Portalu,
  5. natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu plików udostępnianych przez użytkownika, a także całego konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,
  6. całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu użytkownika, na stronach www.
  7. do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi) bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 2. niniejszego paragrafu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Academio każdorazowo poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Serwisu.
 3. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Portalu.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Academio.
 5. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Niniejszy Regulamin wraz z jego załącznikami dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem http://academio.pl/strona/info/regulamin

Załączniki

Promocje

 1. Promocja - Wizytówka za 0

Kalendarz imprez i konferencji naukowych:

02

02

03

02

04

02

05

02

06

02

07

02

08

02

09

02

10

02

11

02

12

02

13

02

14

02

15

02

16

02

17

02

18

02

19

02

20

02

21

02

22

02

23

02

24

02

25

02

26

02

zobacz więcej...